A A A A A

Luka 2:25-52
25. E kindeno ne nitie ng’at moro Jerusalem, ma nyinge Simeon. Ne en ng’at makare, moluoro Nyasaye, kendo nogeno ni Mesia biro biro reso Israel. Roho Maler ne ni kode,
26. kendo nosenyise ni ok notho ka pok oneno Mesia ma Ruoth Nyasaye biro oro.
27. Roho Maler notero Simeon nyaka e Hekalu, kendo kane jonywol Yesu okelo nyathigi e Hekalu mondo otimne kaka chik dwaro,
28. Simeon nokawe moriwe e bade, mi odendo Nyasaye kowacho niya,
29. “A Ruoth, koro inyalo weya, an jatichni, adhi gi kue, mana kaka nisingori,
30. nikech aseneno warruok mikelo gi wang’a owuon. Iseike e nyim ogendini duto mana ka gineno.
31. En ler mabiro menyo yo ni ogendini ma ok ong’eyi,
32. kendo ma biro kelo duong’ ni jogi Israel.”
33. Wuon nyathi gi min mare ne jowuoro weche mane Simeon wacho kuom nyathigi.
34. Simeon noguedhogi, mowacho ni Maria min nyathino niya, “Nyathini oketi mondo ji mang’eny ochung’ e Israel, kendo enobed ranyisi ma ji dagi.
35. Kamano paro mopondo mae chuny ji mang’eny nofwenyre, kendo in bende inine malit, mana ka gima ligangla ochwowo chunyi.”
36. Ne nitie janabi madhako ma nyinge Ana nyar Fanuel, ma jadhood Asher. Ne en dhako moti ahinya. Ne okende ka en nyako, mi obet gi chwore kuom higni abiriyo,
37. to bang’e nobet chi liel nyaka odoko ja higni piero aboro gang’wen. Ne osiko komiyo Nyasaye duong’ e Hekalu odiechieng’ gotieno, kotueyo chiemo kendo olemo.
38. E sa mane Simeon oguedhoe jonywol Yesu, dhakono nochopo, mogoyo ni Nyasaye erokamano. Eka nowuoyo kuom nyathino ni ji duto mane ogeno ni Nyasaye biro reso Jerusalem.
39. Kane Josef kod Maria josetieko timo gik moko duto kaka chik Ruoth dwaro, ne gidok dalagi Nazareth e piny Galili.
40. Nyathino nodongo, modoko motegno. Ne en gi rieko mathoth, kendo hap Nyasaye ne ni kode.
41. Higa ka higa, jonywol Yesu ne dhi Jerusalem e Sawo mar Pasaka.
42. Kane Yesu odoko jahigni apar gariyo, ne gidhi giduto e Sawono kaka ne gijatimo.
43. To kane Sawo oserumo, ne gichako wuoth mondo gidog dala. Nyathi ma Yesu to nodong’ Jerusalem, ka jonywolne kia.
44. Ne giwuotho kuom odiechieng’ achiel, ka gigalo ni en ei oganda. Eka ne gichako manye kuom wedegi kod osiepegi,
45. to ne ok giyude. Omiyo ne gidok manye Jerusalem.
46. Bang’ ndalo adek, ne ginwang’e e Hekalu, kobet e dier jopuonj jo-Yahudi, kowinjo puonjgi, kendo openjogi weche.
47. Ji duto mane owinjo wechene ne ohum nono kuom riekone kod duokone.
48. Jonywolne nowuoro konene, mi min mare nopenje niya, “Nyathina, marang’o itimonwa kamano? Wasebet kwadwari gi wuoru, kwaparore ahinya!”
49. To Yesu nodwokogi niya, “Ere gimomiyo ne udwara? Donge ne ung’eyo ni onego abed e od Wuora?”
50. To ne ok giwinjo tiend gima ne owachonigi.
51. Eka noa kodgi, mi gidok Nazareth, kendo ne odak kodgi kuno komiyogi luor. To min mare nokano gik moko duto mosetimore e chunye.
52. Yesu nodongo, kendo riekone nomedore ahinya, ka Nyasaye gi ji medo bedo mamor kode.