A A A A A

Luka 2:1-24
1. E ndalogo, Kaisar Augusto ruodh jo-Rumi nogolo chik mondo okwan ji duto e pinye, kendo ondik nyinggi.
2. Kueno mokwongono notimore ka Kwirinio e ruodh Siria.
3. Ng’ato ka ng’ato nodhi mondo okwane mana e dalagi.
4. Kuom mano Josef bende nowuok oa Nazareth e piny Galili, modhi piny Judea e dala miluongo ni Bethlehem, kuma ne onywolie ruoth Daudi. Nodhi kuno nikech ne en nyakwar Daudi,
5. mondo okwan-gi gi Maria mane oyudo gisetimogo osiep mar kend. Maria ne nigi ich,
6. kendo ka ne gin Bethlehem, kinde mar nywolne ne ogik,
7. mi ne onywolo nyathine makayo mawuowi. Ne oboye gi nanga, mi opiele e sanduk mimiyoe dhok chiemo e kisika dhok, nikech thuolo ne onge e od welo.
8. Ne nitie jokwath moko e gweng’no mane nindo oko karito jambgi.
9. Ne gipo ka malaika mar Ruoth obiro mochung’ butgi, kendo duong’ maler mar Nyasaye norieny moluorogi. Kibaji nogoyogi malich,
10. to malaika nowachonigi ni, “Kik ubed maluor, nikech akelonu wach maber ma biro miyo ji duto bedo mamor ahinya.
11. Kawuono osenywolnu Jawar e dala Daudi. En Mesia ma Ruoth.
12. To gima biro bedonu ranyisi e ma: ubiro nwang’o nyathi makwar mobo gi lep nyithindo, kopiel e kisika dhok.”
13. Gikanyono oganda maduong’ mar malaika mag polo ne joriwore gi malaikano, mi ne gipako Nyasaye ka giwer ni,
14. “Duong’ obed ni Nyasaye e polo malo, kendo kue obedi e piny, ni joma Nyasaye oyiero!”
15. Kane malaika oseweyo jokwath modok e polo, jokwath nowacho e kindgi giwegi niya, “Wadhiuru Bethlehem mondo wane ane gima osetimore, ma Ruoth osenyisowani.”
16. Kuom mano ne giwuok gidhi ka gireto, mi ginwang’o Maria gi Josef, kod nyathi makwar kopiel e sanduk mimiyoe dhok chiemo e kisika dhok.
17. Kane jokwath oneno nyathino, ne gihulo gima ne malaika osenyisogi kuome.
18. Ji duto mane ni kanyo nowuoro ahinya, kowinjo weche mane jokwath owachonigi.
19. Maria nokano wechego duto e chunye, koparogi ahinya.
20. Jokwath nodok kapako Nyasaye kuom gik mane gisewinjo kendo gineno, mana kaka malaika nosenyisogi.
21. Bang’ ndalo aboro, kinde nochopo mondo oter nyathi nyangu, mi nochake ni Yesu, nying mane malaika osechake kapok omak ichne.
22. Kane kinde ochopo mondo Josef kod Maria jopuodhre kaka chik Musa dwaro, ne gikawo Yesu, mi gitero Jerusalem, mondo gichiwe ni Ruoth Nyasaye,
23. kaka ondik e chik Ruoth Nyasaye ni, “Nyathi ka nyathi mawuowi makayo nyaka wal ni Ruoth.”
24. Bende ne gidhi mondo gitim misango mar akuch odugla ariyo kata nyithi akuru ariyo, kaka chik Ruoth dwaro.