English
A A A A A

Luka 1:57-80
57. Koro kinde nochopo ma onego Elizabeth nywolie, mi ne onywolo nyathi ma wuowi.
58. Kane joodgi kod jogweng’gi owinjo ng’wono maduong’ mane Ruoth osetimone, giduto ne gidoko mamor, kaachiel kode.
59. Eka chieng’ mar aboro, ne gibiro mondo giter nyathi nyangu, kendo ne gidwaro chake ni Zakaria, nying wuon mare.
60. To min mare nowacho niya, “Ooyo, nyinge en Johana.”
61. To ne giwachone ni, “Onge jaodu moro mochak nyingno.”
62. Eka ne giwuoyo gi wuon nyathi gi lwetgi, ka gipenjo nying’ modwaro chake.
63. Zakaria nokwayo bao, mi ondikoe ni, “Nyinge en Johana,” mi giduto ne giwuoro!
64. Gikanyono dho Zekaria noyawore, kendo lewe nogonyore mi ochako wuoyo kodendo Nyasaye.
65. Luoro nomako jogweng’gi duto, kendo wechego nolandore e piny gode mag Judea duto.
66. Ji duto mane owinjo wachno nosiko kaparo wachno e chunygi, kendo kawuoro ni, “Nyathini nobed ng’at malich manadi!” To nikech adier Ruoth ne ni kode.
67. Roho Maler nobiro mopong’o Zekaria, wuon Johana, mi okoro wach kama:
68. “Wapakuru Ruoth ma Nyasach Israel, nikech ne obiro konyo joge, mi owarogi.
69. Osekelonwa Jawar maratego, moa e dhood Daudi jatichne, mana kaka nosingore.
70. Nosingore kamano nyaka nene, komiyo jonabine maler wacho ni
71. obiro resowa e lwet wasikwa, kendo e teko joma mon kodwa duto.
72. Ne owacho bende ni notimni kwerewa ng’wono, kendo ni nopar singruokne maler.
73. Mano e singruok mane otimo ni kwarwa Ibrahim,
74. kokuong’ore ni noreswa e lwet wasikwa kendo ni nomi watine maonge luoro,
75. kwabedo maler kendo malong’o e nyime ndalo duto mag ngimawa.
76. To in nyathina, noluongi ni, janabi mar Ng’ama Duong’ Moloyo. Initel nyim Ruoth mondo ilosne yo,
77. kinyiso joge ni giniyud warruok, ka richogi owenigi.
78. Mano notimre nikech Nyasachwa ng’won kendo muol. Enomi Jal mawuok e polo, machalo gi ler mar okinyi, limwa,
79. mondo orieny kuom joma odak e mudho, kendo e tipo mar tho, kendo mondo otawa e yo mokue.”
80. Nyathi ma Johana nodongo, modoko motegno e chunye, kendo nodak e thim nyaka nochopo chieng’ mane owuok, monyisoree ratiro e nyim jo-Israel.