A A A A A

Luka 1:21-38
21. To e kinde no duto, ji ne rito Zekaria, kendo ne giwuoro ahinya kaka odeko e Hekalu!
22. To kane owuok oko, ne ok onyal wuoyo kodgi, omiyo ne ging’eyo ni oseneno fweny e Hekalu. Ne ochung’ e nyimgi, konyisogi gik moko mana gi lwete, nikech ne ok onyal wuoyo.
23. Kane Zekaria otieko ndalone mag tich, ne odok dala.
24. Bang’e Elizabeth chiege nomako ich, kendo ne ok owuok oko kuom dueche adek, koparo ni,
25. “Gima otimorenani, Ruoth ema otimo. Osetimona ng’wono mondo ogolna wichkuot ma asebedogo e nyim ji.”
26. Kane Elizabeth nigi ich mar dueche auchiel, Nyasaye nooro malaika Gabriel mondo odhi e piny Galili, e dala moro miluongo ni Nazareth.
27. Ne oore ir nyako moro mane osetimo osiep mar kend gi ng’at moro ma nyakwar Daudi, ma nyinge Josef. Nyakono to ne nyinge Maria.
28. Malaika nobiro ire, mowachone niya, “Misawa! Ruoth ni kodi, kendo oseguedhi ahinya.”
29. To kane Maria owinjo wechego, chunye nochandore ahinya, koparo gima omiyo omose kamano.
30. Malaika nowachone ni, “Kik ibed maluor, Maria, nikech Nyasaye osetimoni ng’wono.
31. Ibiro mako ich, kendo ninywol nyathi mawuowi, michak nyinge ni Yesu.
32. Enobed gi duong’, kendo noluonge ni Wuod Nyasaye Maduong’ Moloyo. Ruoth Nyasaye nokete ruoth kar Daudi kwar mare,
33. mi enobed ruodh nyikwa Jakobo nyaka chieng’, kendo lochne ok norum.”
34. To Maria nopenjo malaika niya, “Ere kaka mano nyalo timore, to pod an nyako silili kama?”
35. Eka malaika nodwoke ni, “Roho Maler biro lor kuomi, kendo teko mar Nyasaye Maduong’ Moloyo biro umi. Kuom mano, nyathi maler mibiro nywolono noluong ni, ‘Wuod Nyasaye’.
36. Bende ng’e ni Elizabeth, wayu moti cha, osemako ich nyathi mawuowi, kendo dhako ma yande iluongo ni migumbano, koro nigi ich mar dueche auchiel,
37. nikech onge gima nyalo tamo Nyasaye.”
38. Maria nowachone niya, “Eri an ka, an jatich Ruoth. Ber mondo otimrena kaka iwachono.” Eka malaika noweye modhi.