English
A A A A A

Mariko 16:1-20
1. Kane chieng’ Sabato oserumo, Maria nyar Magdala gi Salome kod Maria min Jakobo ne jong’iewo mo mang’ue ng’ar mondo gidhi giwirgo ringre Yesu.
2. Ne gichopo kar liel gokinyi mang’ich, chieng’ Jumapil, ka chieng’ wuok.
3. To kane pod gin e yo gidhi, ne gipenjore niya, “Ng’ano ma ang’ nong’ielnwa kidi molorgo dho liel?”
4. To kane giting’o wang’gi, ne gineno ka kidino oseng’iel dire, kata obedo ni ne en kidi maduong’ ahinya kamano.
5. Kuom mano, ne gidonjo e bur, mi ginwang’o wuowi moro morwako kandhu marachar kobet e bath bur korachwich, mi gibwok ahinya.
6. To wuowino nowachonigin ni, “Kik ubwogi. Ang’eyo ni udwaro Yesu ja-Nazareth manyocha ogur e msalaba. To osechier, oonge ka. Neuru! Kaeri e kama nyocha giketee.
7. Koro dhiuru unyis jopuonjrene, kaachiel gi Petro, niya, ‘Otelo nyimu odhi Galili, kendo ubiro nene kuno kaka nowachonu.’ ”
8. Kamano mon-go nowuok oko, moringo oa kar liel, nikech kibaji malich nomakogi. To ne ok giwachone ng’ato gimoro amora, nikech ne giluor. [
9. Kane Yesu osechier gokinyi mang’ich chieng’ Jumapil, nofwenyore ni Maria nyar Magdala, mane osegolone jochiende abiriyo.
10. Dhakono nodhi mohulo wachno ni joma yande wuotho gi Yesu, mane oyudo okuyo kendo ywak.
11. To kane giwinjo kowacho ni Yesu ngima, kendo ni osenene, ne ok giyie wachne.
12. Bang’e Yesu nofwenyore ni jopuonjrene ariyo e kido machielo, kane oyudo gidok thurgi.
13. Ne giduogo mi ginyiso jopuonjre mamoko wachno, to ne ok giyie kodgi.
14. Bang’e mogik, Yesu nofwenyore ni jopuonjrene apar gachiel kane oyudo gichiemo. Noseyogi nikech ne gisedagi yie, kendo nikech chunygi ne tek, ma ok ginyal yie wach joma ne onene kosechier.
15. Eka nowachonigi niya, “Dhiuru e piny duto, uland Wach Maber ni ji duto.
16. Ng’ama oyie kendo obatisi, nokwo, to ng’ama ok oyie, bura nolo.
17. Ranyisi ma joma oyie nobedgo e magi: Ginigol jochiende e nyinga, kendo ginidhum gi dhok mawendo,
18. bende ka gimako thuonde, kata kapo ni gimadho kwiri moro marach, to ok ginihinyre ngang’! Giniket lwetgi kuom joma tuo, mi changi.”
19. Kane Ruoth Yesu osewuoyo kodgi kamano, ne otere e polo, mi obet e bat korachwich mar Nyasaye.
20. Bang’ mano, jopuonjrene nodhi molando Wach maber kuonde duto, ka Ruoth tiyo kodgi, kendo siro wachno gi ranyisi.]