A A A A A

Mariko 7:14-37
14. Chieng’ machielo Yesu noluongo ji ire, mowachonigi niya, “Un duto, winjuru gima awachonu, mondo ung’e tiende.
15. Onge gimoro man oko, ma, kodonjo ei dhano, to miyo odoko jaketho, to mak mana gima wuok e chunye. [
16. Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji!]”
17. Kane oa kuom ogandano, mi odonjo e ot, jopuonjrene nopenje tiend ngerono.
18. Ne odwokogi kopenjogi niya, “Kara un bende uonge gi rieko? Ok ung’eyo ni gimoro man oko, kodonjo ei dhano to ok nyal miyo odok jaketho,
19. nimar gino ok donji e chunye, to donjo mana e iye, kendo bang’e wuok oko.” (Gima ne Yesu owachono nonyiso ni chiemo duto ler.)
20. Eka nomedo wacho niya, “Gima wuok kuom dhano ema miyo odoko jaketho,
21. nimar chuny dhano ema paro maricho wuokie mamiyo otimo gik ma ok kare, kaka chode gi kuo gi nek
22. gi terruok kod gombo, kaachiel gi gik mamono, kaka wuond gi anjawo gi nyiego gi kuoth gi sunga kod fuwo.
23. Gik marichogo duto wuok e chuny dhano, kendo miyo obedo jaketho.”
24. Yesu nowuok, modhi e gweng’ machiegni gi dala mar Turo. Ne oyudo ot moro, mi odakie, to ne ok odwar ni mondo ji ong’eye. Kata kamano, mano ne ok nyalre.
25. Dhako moro ma nyare ne nigi jachien marach, nowinjo ni Yesu ni kuno, mi nobiro ire piyopiyo, mopodho e tiende.
26. Dhakono ne ok nyar jo-Yahudi, to ne onywole Foinike e piny Siria. Ne ohombo Yesu mondo ogol jachien oko kuom nyare,
27. to Yesu nodwoke niya, “We nyithindo okwong ochiem, oyieng’ mondi. Ok en gima ber wito chiemb nyithindo ni guogi.”
28. To dhakono nodwoko niya, “Ruoth, kata mana guogi manie bwo mesa bende chamo ng’injo ma nyithindo oweyo!”
29. Kane Yesu owinjo kamano, nowachone niya, “Koro dhi adhiya dala, nikech gima iwachono. Jachien osewuok kuom nyari.”
30. Kamano kane dhakono odok dala, nonwang’o nyathine konindo e kitanda, ka jachien osewuok kuome.
31. Yesu noa e gweng’ Turo, modhi nam Galili, koluwo Sidon, kendo kong’ado gweng’ Dekapoli.
32. Jomoko nokelo ng’ato ire ma ite odino, kendo ma ok nyal wuoyo maber, mi ohombe mondo oket lwete kuome.
33. Yesu nokawo ng’atno, motero kar kende. Noketo lith lwete ei ite, kendo ong’ulo olawo e lewe.
34. Eka nong’iyo polo, moomo chunye matek, mi owacho ni ng’atno ni, “Efatha!” tiende ni “Yawri”
35. Gikanyono, it ng’atno noyawore, kendo lewe nogonyore, mi ochako wuoyo maber.
36. To Yesu nokwero ji ni kik ginyis ng’ato wachno, to kaka nomedo kwerogino e kaka ne gimedo lando wachno.
37. Kendo ji duto mane owinjo, nodhier nono, kawacho niya, “Mano kaka otimo gik moko duto maber! Kata mana joma itgi odino omiyo winjo wach, kendo joma momo omiyo wuoyo!”