A A A A A

Mariko 15:25-47
25. Ne en sa adek onyango ka ne gigure,
26. kendo weche modonjnego ondiki ewi msalaba niya, “RUODH JO-YAHUDI.”
27. Jomecho ariyo bende ne giguro kode, achiel e bathe korachwich, to machielo e bathe koracham. [
28. Kamano wach mondiki e Muma ni, “Nokwane ka achiel kuom joma richo,” nochopo kare.]
29. Joma ne kadho kanyo nojaro Yesu katwenyone umgi, kendo wachone niya, “Oo! In mane iwacho ni ibiro muko Hekalu, mi ichak iger bang’ ndalo adek,
30. koro resri ane, ilor ia e msalaba!”
31. Kamano bende e kaka jodolo madongo kod jopuonj Chik nojaro Yesu, ka giwacho e kindgi giwegi niya, “Ne oreso jomoko, to koro en owuon dak oresre!
32. Ara koro Kristo ruodh Israel olor oa e msalaba ane, mondo wayie kuome!” Ji ariyo mane ogurego bende noyanye.
33. Kane sa auchiel ochopo, piny duto notimo mudho nyaka sa ochiko,
34. kendo kar sa ochiko nogono, Yesu nokok matek niya, “Eloi, Eloi lama sabakthani?” tiende ni, “Nyasacha, Nyasacha, iweya nang’o?”
35. Jomoko mane ochung’ kanyo nowinjo wechego, mi owacho ni, “Winjuru! Oluongo Elija.”
36. To ng’at achiel kuomgi noringo mokawo sipanj, onyumo e kong andwayo, mochwowo e dho odundu. Eka notere e dho Yesu gi odunduno mondo onyodhi, kowacho niya, “Weuru, wane ane ka Elija biro biro, mi lore e msalaba!”
37. Bang’ mano, Yesu nokok matek, eka chunye ochot;
38. kendo nanga mane ogeng’o Kama Ler mar Hekalu noriedore diere ariyo, chakre malo nyaka piny.
39. Kane jaduong’ lweny mane oyudo ochung’ e nyim msalaba kanyo oneno kaka Yesu okok ka chunye chot, nowacho niya, “Adier ng’atni ne en Wuod Nyasaye!”
40. Mon moko bende ne ni kanyo kang’icho gi chien. Kuomgi ne nitie Maria nyar Magdala, gi Salome, kod Maria min Jakobo matin gi Jose.
41. Gin mon mane luwo Yesu, kendo tiyone ka gin Galili. Mon moko mang’eny mane osebiro kode Jerusalem bende ne ni kanyo.
42. Kane koro piny ochopo odhiambo, kendo kaka ne en chieng’ Ikruok, tiende ni chieng’ motelo ni Sabato,
43. Josef ja-Arimathaya, ma jabura mogen, kendo ma bende nogeno ni none Loch Nyasaye, nodhi ir Pilato gi chir, mokwaye mondo omiye ringre Yesu.
44. To Pilato nowuoro kane owinjo ni Yesu osetho mana piyo kamano, omiyo noluongo jaduong’ lweny cha, mopenjo ka Yesu osetho adier.
45. Kane oseyudo wach kuom jaduong’ lweny, noyie ni Josef mondo okaw ringre Yesu.
46. Josef nong’iewo nanga, kendo kane osegolo ringre Yesu e msalaba, noboye gi nangano, mokete e bur mane osekuny ariwa e kor lwanda. Eka nong’ielo kidi maduong’, molorogo dho bur.
47. Maria nyar Magdala kod Maria min Jose ne jo ni kanyo, mi oneno kama oketie ringre Yesu.