A A A A A

Mariko 15:1-24
1. Kane piny oru gokinyi mang’ich jodolo madongo nopimo wach piyopiyo gi jodongo gi jopuonj Chik kod jobura mamoko duto. Eka ne gitueyo Yesu, mi gitero e nyim Pilato.
2. Pilato nopenje niya, “In e ruodh jo-Yahudi koso?” Yesu to nodwoke ni, “In ema isewacho kamano.”
3. Jodolo madongo nodonjone gi weche mathoth,
4. omiyo Pilato nochako openje niya, “Ok inyal dwoko wach moro koso? Neye weche mathoth ma jogi donjonigogi!”
5. To Yesu noling’ aling’a. Mano ne omiyo Pilato owuoro.
6. To higa ka higa e Sap Pasaka, Pilato ne gonyo ng’at achiel ma ji okwaye kuom joma otue.
7. Koro noyudo ka ng’at moro ma nyinge Baraba ne nie jela, kaachiel gi joma ne ojemo moneko, ka kedo gi joma nie loch.
8. Kane ji ochokore mondo okwa Pilato otimnigi kaka ne ojatimo e ndalo Pasaka,
9. ne openjogi ni, “Udwaro mondo agonynu ruodh jo-Yahudi koso?”
10. Nowacho kamano nimar nong’eyo maber ni jodolo madongo nosetero Yesu ire mana nikech nyiego.
11. To jodolo madongo nojiwo ji ni mondo okwa Pilato ogonynigi mana Baraba.
12. Eka Pilato nopenjogi kendo niya, “To ere gima udwaro ni mondo atim ni jal muluongo ni ruodh jo-Yahudini?”
13. Ne gidwoke ka gikok niya, “Gure e msalaba!”
14. To Pilato nochako openjogi ni, “To ere gima rach mosetimo?” To ne gimedo kok moloyo, ka giwacho ni, “Gure!”
15. Kuom mano, kaka Pilato ne dwaro timo ni ji gima gidwaro, nogonyonigi Baraba, kendo kane osegolo chik mochwad Yesu malit, nochiwe mondo ogure.
16. Askeche nokawo Yesu, motero e laru mar od ruoth, mi giluongo askeche mamoko duto.
17. Ne girwakone kandhu makwar, kendo ne giloso osimbo mar kudho, mi gisidhone.
18. Eka ne gimose, ka giwachone niya, “Ruodh jo-Yahudi mondo odag aming’a!”
19. Ne gichwado wiye gi luth, kendo ging’udho kuome olawo, bende ne gigoyone chonggi piny ka gima gidende.
20. Kane gisetieko chare kamano, ne gilonyo kandhu makwarno oko kuome, mi girwakone lepe owuon. Eka ne gitere oko mondo gigure e msalaba.
21. Kane giwuotho gidhi, ne giromo gi ng’at moro ma nyinge Simon, mane oyudo biro Jerusalem, koa e gweng’ moro, mi gichuno mondo oting’ni Yesu msalape. Mano e Simon ja-Kurene ma wuon Aleksander gi Rufus.
22. Ne gitero Yesu kama iluongo ni Golgotha, tiende ni Kar Hanga Wich.
23. Ne gimiye divai moruw gi yath makueyo rem miluongo ni manemane mondo omadhi, to ne odagi madho.
24. Eka ne gigure e msalaba, mi gipogore lepe, ka gigoyo ombulu mondo ging’ego law ma ng’ato ka ng’ato dikaw.