A A A A A

Mariko 14:55-72
55. Jodolo madongo kod jobura duto ne dwaro mondo oyud weche ma digidonjgo ni Yesu mondo onegi, to ne ok ginyal nwang’o,
56. nikech kata obedo ni ji mang’eny nohango ne wach, to wechegi ne ok chalre.
57. Jomoko kuomgi nochung’ ka jigone wach niya,
58. “Ne wawinjo kowacho ni ‘Abiro muko Hekalu ma lwet dhano ema ogeroni, to bang’ ndalo adek abiro gero machielo ma ok dhano ema ogero.’ ”
59. To kata mana gin bende wechegi ne ok chalre.
60. Eka jadolo maduong’ nochung’ e nyim ji duto mopenjo Yesu niya, “Ok idwokie wach moro kuom weche ma jogi donjonigogi koso?”
61. To Yesu noling’ aling’a thi, ma ok odwoko wach moro. Jadolo maduong’ nochako openje ni, “In e Mesia Wuod Ng’ama Imiyo Duong’, koso?”
62. Yesu nodwoke ni, “Ee an, kendo unune Wuod Dhano kobet e bat korachwich mar Ng’ama Nyalo Gik Moko Duto, kobiro e boche polo!”
63. Kane jadolo maduong’ owinjo kamano, ne oyiecho lawe, kowacho niya, “Ang’o momiyo pod wadwaro joneno?
64. Donge usewinjo koyanyo Nyasaye? Un uneno ang’o?” Eka giduto ne ging’adone buch tho.
65. Jomoko kuomgi nochako ng’ulo kuome olawo, bende ne giumo wang’e kendo gigoye adhong’, ka giwachone ni, “Hul ane ng’ama ogoyi!” Jorit bende nokawe mogoye.
66. E kindeno duto, Petro ne ni mwalo e laru, kendo achiel kuom nyiri matiyo ni jadolo maduong’ nobiro kanyo.
67. Kane oneno Petro kaoyo mach, nong’iyo wang’e tir mowachone ni, “In bende ne in kod Yesu ja-Nazareth.”
68. To Petro nokwere niya, “Ok ang’eyo, bende akia gima iwacho,” Eka nowuok kanyo modhi e dhorangach, kendo e sa onogono, thon gweno nokok.
69. Nyakono nochako onene e dhorangach kuno, mowacho ni joma nochung’ kanyo ni, “Jali bende en achiel kuomgi.”
70. To Petro nochako okwer kendo. Bang’e matin, joma ne oyudo ochung’ kanyo nowacho ni Petro niya, “Kwerie ane ka ok in achiel kuomgi, to in bende in ja-Galili.”
71. Eka Petro nokuong’ore, koramo ni, “Ok ang’eyo ng’at muwachoni!”
72. Gikanyono thwon gweno nochako okok mar ariyo, mi Petro noparo wach mane Yesu osewachone ni, “Kapok thwon gweno okok diriyo, to nikweda didek.” Kane oparo wachno kamano, noywak malit.