A A A A A

Mariko 14:27-54
27. Yesu nowachonigi ni, “Uduto unuring uweya, nimar ondiki e Muma ni Nyasaye wacho niya, ‘Ananeg jakwath, mi rombe noke!’
28. To ka osechiera, to natel nyimu adhi Galili.”
29. To Petro nowachone ni, “Kata ka ji duto oweyi, anto ok naweyi ngang’.”
30. Yesu nodwoke ni, “Adier awachoni ni otieno ma kawuononi, ka pok thwon gweno okok diriyo, to ibiro kweda didek.”
31. To Petro nokwer koramo ni, “Ok nakwedi ngang’, kata ka ochuno ni nyaka atho kodi.” Jopuonjre mamoko duto bende ne owacho mana kamano.
32. Kane gichopo kamoro miluongo ni Gethsemane, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Beduru kaeri, ka anto adhi lemo.”
33. To nokawo Petro gi Jakobo kod Johana odhigo. Eka chunye nochako ridore koparore ahinya.
34. Nowachonigi niya, “Chuny lit ma an-go lich, ma dwaro mana nega! Beduru ka, kurito.”
35. Eka nochwalore nyime matin mopodho piny, kolemo ni, kanyalore to sa mar masirano okadhne.
36. Nowacho niya, “Baba! Wuora! In ema inyalo gik moko duto, gol kikombe mar masirani oa kuoma. To kik obed kaka an ema adwaro, to mana kaka in ema idwaro.”
37. Ne odok ir jopuonjre adek kande, monwang’o ka nindo oterogi, mi openjo Petro niya, “Simon, inindo? Ok inyal neno kata mana kuom sa achiel kende?”
38. Eka nowachonigi ni, “Beduru kuneno mondo ulem, kik udonj e tem. Adier chuny oyie to ringruok ema nyap.”
39. Bang’ mano, ne ochako odok molemo konwoyo mana weche mane osewacho mokwongo.
40. Bang’e nodwogo ir jopuonjrene monwang’o ka nindo ochako oterogi, nikech wengegi ne pek ahinya, kendon ne ok ging’eyo gima digidwoke.
41. Ne ochako odwogo irgi mar adek, mopenjogi niya, “Pod unindo aninda kuyueyo? Oromo! Sa osechopo! Neuru, Wuod Dhano koro ichiwo e lwet joricho.
42. Chunguru, wadhiuru. Ero, jandhokna osekayo machiegni.”
43. Kane Yesu pod loso, Judas, ma achiel kuom jopuonjre apar gariyo, notucho gi oganda man g ligengni kod arunge, koa ka jodolo gi jopuonj Chik kod jodongo.
44. Jandhokno nosenyiso jogo gima obiro timo, kowachonigi niya, “Ng’at ma ang’ amoso kanyodho e en. Makeuru, kendo dhiuru kode kurite maber.”
45. Kamano kane gichopo, Judas nodhi ir Yesu piyopiyo monyodhe, komose ni, “Japuonj!”
46. Eka jogo nomako Yesu matek.
47. To ng’at achiel kuom joma ne ochung’ kanyo nowuodho ligangla, mochadhogo it jatich jadolo maduong’ oko.
48. Yesu nopenjogi niya, “Ere gima omiyo ubirona gi ligengni kod arunge ka joma dwaro jamecho?
49. Pile yande an kodu kapuonjo e Hekalu, to ne ok umaka. To gima kama otimore mondo wach ma ondiki e Muma ochop kare.”
50. Eka jopuonjrene duto noringo, moweye.
51. Wuowi moro noyudo luwo Yesu korwako mana law abola kende. Jogo ne otemo make,
52. to nopusore moringo odhi duk, koweyo laweno e lwetgi.
53. Ne gitero Yesu e od jadolo maduong’, kuma ne jodolo madongo duto gi jodongo kod jopuonj Chik oyudo chokoree.
54. Petro noluwo bang’e gi chien nyaka e laru mar od jadolo maduong’, mobet kuno kooyo mach gi jorit.