A A A A A

Mariko 14:1-26
1. Koro ne odong’ ndalo ariyo to chop Sap Pasaka kod Sap Makati ma ok ketie Thowi. To jodolo madongo kod jopuonj Chik ne dwaro yo ma digimakgo Yesu ling’ling’ mondo ginegi,
2. nimar ne gineno ni ber mondo kik gimake e ndalo Sawo, nikech dipo ka ji otimo koko.
3. Kane Yesu ni Bethania, ka chiemo e od Simon jadhoho, dhako moro nobiro gi chupa molos gi alabasta, moting’o mo mang’ue ng’ar ma nengo ne tek miluongo ni nard. Ne oturo ng’ut chupano mi oolo morno ewi Yesu.
4. Jomoko kuom ji mane ni kanyo ne mirima omako, mi gipenjore niya, “Ang’o momiyo dhani ketho morni?
5. Ka da ni oloke, to da okelo pesa moloyo siling’ alufu achiel mi opogne joma odhier.” Kuom mano ne gidhaw gi dhakono, ka gikwere matek.
6. To Yesu nowachonigi niya, “Weyeuru. Ere gima omiyo uchande? Osetimona gima kare kendo maber.
7. Joma odhier ni kodu ndalo duto, omiyo unyalo konyogi kinde duto mudwaro. Anto ok an kodu ndalo duto.
8. Dhakoni osetimo gima onyalo. Osewiro ringra chon gi mo, mondo obed moikore ne yik.
9. Awachonu adier ni kamoro amora ma nolandie Wach Maber e piny duto, to gima dhakoni osetimo bende nohul kiparego.”
10. Bang’e Judas Iskariot mane achiel kuom jopuonjre apar gariyo, nowuok odhi ir jodolo madongo mondo oket Yesu e lwetgi.
11. Kane jodologo owinjo gima okele, ne gidoko mamor ahinya, mi gisingore kode ni gibiro miye pesa. Kuom mano judas nochako rango yo ma dondhoggo Yesu.
12. Chieng’ mokuongo mar Sap Makati ma ok ketie Thowi, ma en chieng’ minegoe nyarombo Pasaka, jopuonjre Yesu nopenje ni, “Ere kama idwaro ni mondo wadhi waiknie Pasaka?”
13. Eka Yesu nooro ji ariyo kuomgi konyisogi niya, “Dhiuru Jerusalem kendo ubiro romo gi ng’at moting’o dapi. Luweuru,
14. nyaka ot modonjoe, kendo nyisuru wuon odno niya, ‘Japuonj penjo ni ere ot moikne, mobiro chamoe Sap Pasaka gi jopuonjrene?’
15. Wuon odno biro nyisou ot malach moik maler e gorofa malo. Kanyo ema mondo uiknwae gik moko duto.”
16. Kamano jopuonjrego nowuok modhi Jerusalem, kendo ne ginwang’o gik moko duto mana kaka Yesu nosenyisogi, mi giiko Pasaka kuno.
17. Kane piny oseyuso, Yesu nobiro gi jopuonjrene apar gariyo,
18. kendo kane gibet gichiemo, nowachonigi niya, “Awachonu adier ni ng’at achiel kuomu machiemo koda ka biro ndhoga.”
19. Kane giwinjo kamano, chunygi ne ochako chandore mi moro ka moro nopenje ni, “En an koso?”
20. Nodwokogi niya, “En ng’at achiel ma luto lwete koda e tawo kuomu un ji apar gariyo.
21. Wuod Dhano biro tho mana kaka Muma wacho, to mano kaka nodog malit ni ng’ama biro ndhoge! Da obedo maber ni ng’atno ka dine ok onywole!”
22. Kane gichiemo kamano, Yesu nokawo makati moguedho, eka nong’ingo mi omiyo jopuonjrene, kowacho niya, “Kawuru ma e ringra”.
23. Bang’e ne okawo kikombe kendo ka ne osegoyo ni Nyasaye erokamano, nomiyogi mi gimethoe giduto.
24. Eka nowachonigi ni, “Ma e remba mochwer ni ji mang’eny kitimonigigo Winjruok gi Nyasaye.
25. Adier awachonu ni, chakre kawuono ok nachak amadh divai ngang’ nyaka chop amadh divai e piny Ruodh Nyasaye.”
26. Bang’ mano ne giwer, to kane gisewer, ne giwuok gidhi e got Zeituni.