A A A A A

Mariko 13:21-37
21. “Ka ng’ato owachonu e ndalogo ni, ‘Neuru, ma e Mesia,’ kata ni, ‘Macha e en’ to kik uyie,
22. nikech Mesia mag miriambo kod jonabi ma ok madier notuchi. Ginitim ranyisi kod honni, mondo kanyalore to giwuondgo kata mana joma Nyasaye oyiero.
23. Omiyo beduru motang’, nikech asenyisou weche duto chon.
24. “To e ndalo moko bang’ masirano, ‘Wang’chieng’ noimre, kendo due ok norieny.
25. Sulue bende nopudhre mi lwar kaa e polo, nikech teko momakogi noyiengni.’
26. Eka Wuod Dhano nothinyre, kabiro e boche polo gi teko malich kod duong’ maler.
27. Enoor malaika e tung’ piny gi tung’ piny mondo ochok joma Nyasaye oseyiero, chakre e tung’ piny konchiel nyaka komachielo.
28. “Puonjreuru rieko kuom wach yadh ng’owo. Ka bedene loth, kendo ochako golo pote, to ung’eyo ni ndalo chwiri chiegni.
29. Kamano bende, ka uneno ka gik ma asewachonugo timore, to ng’euru ni Wuod Dhano osekayo machiegni, kendo en mana e dhoot.
30. Awachonu adier ni gigo duto notimre ka pok tieng’ ma kawuononi orumo.
31. Polo gi piny norum. Wechena to ok norum ngang’!
32. “To onge ng’ama ong’eyo chieng’ ma gigo notimre, kata sa ma ginitimree. Kata malaika mae polo, kata mana Wuowi ok ong’eyo, to Wuoro kende ema ong’eyo.
33. Beduru motang’, ma ok unindi, nikech ok ung’eyo chieng’ ma gigo notimree.
34. Gik ma notimre chalo gi gik matimore ka ng’ato odhi wuoth kuma bor, to oweyo ni jotichne tich ma ng’ato ka ng’ato onego oti, kendo onyiso jarit rangach mondo onen.
35. Kamano, un bende nenuru, nikech ok ung’eyo sa ma wuon ot biroe. Onyalo biro godhiambo, kata dier otieno, kata kogwen, kata gokinyi.
36. To sa asaya ma obiroe to kik oyudu ka unindo.
37. To gima awachonu ema awacho ni ji duto bende ni ‘Nenuru!’ ”