A A A A A

Mariko 12:28-44
28. Achiel kuom jopuonj Chik nowinjo kaka gigoyo mbaka, mi oneno ka Yesu odwoko jo-Sadukai kare, omiyo nopenje niya, “Ere chik maduong’ie moloyo chike mamoko duto?”
29. Yesu nodwoke ni, “Chik maduong’ie moloyo e ma: ‘Winjuru un jo-Israel! Ruoth Nyasachwa e Ruoth kende.
30. Heruru Ruoth Nyasachu gi chunyu duto kendo gi parou duto, kendo gi riekou duto, kendo gi tekou duto.’
31. To chik mar ariyo e ma: ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’ Onge chik moro machielo maloyo mago.”
32. Eka japuonj chikno nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, iwacho kare. En adier ni Nyasaye en achiel kende, kendo onge Nyasaye moro machielo mak mana en.
33. Ka ng’ato ohero Nyasaye gi chunye duto kendo gi parone duto kod tekone duto, bende ka ohero wadgi kaka oherore owuon, to gima otimo duong’ moloyo chiwo ni Nyasaye misengni miwang’o pep, kata misengni mamoko.”
34. Kane Yesu oneno kaka ng’atno odwoke gi rieko, nowachone niya, “Ok ibor gi Loch Nyasaye.” Bang’ mano, onge ng’ama nohedhore penjo Yesu wach moro kendo.
35. Kane oyudo Yesu puonjo e Hekalu, nopenjo ji ni, “Ere kaka jopuonj Chik wacho ni Mesia nobed nyakwar Daudi?
36. To Roho Maler nomiyo Daudi owuon owacho niya, ‘Ruoth Nyasaye nowacho ni Ruodha ni, “Bed e bada korachwich ka, nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi.” ’
37. Ka Daudi owuon noluongo Mesia ni ‘Ruoth’, to koro ere kaka Mesia dibed nyakwar Daudi?” Oganda maduong’ mane ni kanyo nowinjo weche Yesu gi mor.
38. Kane opuonjo to nowacho niya, “Beduru motang’ ni jopuonj Chik ma ohero wuotho gi lewni maboyo, kendo mohero mondo omosgi kimiyogi duong’ kuonde ma ji ochokoree,
39. bende mohero kombe ma nyime e ut lemo, kendo mohero kuonde moyiedhi e sewni.
40. Gin e joma yako ut mond liete, ka giriasore gi lemo moyware. Gininwang’ kum marach moloyo!”
41. Chieng’ moro Yesu nobet kama omanyore gi sandug sadaka mar Hekalu, ka rango kaka ji golo chiwo. Ji mang’eny momew nochiwo pesa mathoth,
42. to eka bang’e chi liel moro modhier nobiro moluto ndururu ariyo.
43. Yesu noluongo jopuonjrene, mowachonigi niya, “Adier anyisou ni, chi liel modhierni osegolo chiwo maduong’ moloyo chiwo ma ji mamoko duto ogolo,
44. nimar ji mamoko osechiwo mana gik ma gigolo kuom mwandugi. En to, kata obedo ni odhier kamano, to osechiwo duto ma en-go, kendo ma dokonyrego!”