A A A A A

Mariko 12:1-27
1. Bang’e Yesu nochako wuoyo kodgi gi ngeche, kowacho niya, “Ng’at moro noloso puoth mzabibu. Nochielo puodhono, mokunyo bur mibiyoe mzabibu, kendo ogerone kar rito. Eka ne oweye e lwet jopur, mi owuok odhi e piny moro mabor.
2. Kane kinde ma olembe chiekie ochopo, ne ooro jatichne ir jopurgo mondo oomne pokne kuom gik monyak e puodho.
3. To jopurgo nomako ng’atno, mogoyo kendo oriembe gi lwete nono.
4. Eka wuon puodho nochako ooronigi jatich moro, mi en bende jogo ne ogoye lero, kendo otimone marach.
5. Bang’ mano nochako ooro jatich machielo, to jali koro ne ginego anega. Ne omedo oro joote mamoko mang’eny, to jopurgo notimonigi marach, ka goyo moko kuomgi, to moko ginego.
6. Ng’at achiel ma koro wuon puodho ne pod odong’go monyalo oro, ne mana wuode owuon. Kuom mano e gikone nooro wuodeno ir jopurgo, koparo niya, ‘Wuoda to ang’eyo ni gibiro miyo luor.’
7. To kane jopurgo oneno wuodeno, ne giwacho e kindgi giwegi niya, ‘Jali ema biro bedo wuon lowo, omiyo biuru wanege, mondo puodho odong’nwa.’
8. Kuom mano, ne gimako wuowino, mi ginego, kendo ne giwito ringre e tok puodhono.”
9. Eka Yesu nopenjogi ni, “Koro uparo ni wuon puodho biro timo ang’o? Donge obiro biro, mi oneg jogo, kendo okaw puodho omi jopur moko nono?
10. Nyaka bed ni usesomo e Muma ni, ‘Kidi mane jogedo odagi, ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot.
11. Mano e tich Ruoth Nyasaye kendo en gima lichnwa miwuoro!’ ”
12. Kane jotend jo-Yahudi owinjo wechego, ne gidwaro mondo gimak Yesu, nikech ne ging’eyo ni ogoyo ngerono kuomgi. To ne giluoro oganda mane ni kanyo, omiyo ne giweye mi gidhi.
13. Bang’e jotend jo-Yahudi nooro jo-Farisai moko kod jo-Herode ir Yesu mondo openje wach, kodwarogo dhoge.
14. Kane jogo odhi ire, ne giwachone niya, “Japuonj, wang’eyo ni in jaadiera, kendo ok iluoro wang’ ng’ato, bed ni en ng’ama nadi, to ipuonjo yor Nyasaye gi adiera. To koro nyiswa ane ka Chikwa oyie mondo wagol osuru ni Kaisar. Onego wagol koso ok onego wagol?”
15. To Yesu noneno kaka gichikone obadho, omiyo nodwokogi niya, “Ang’o momiyo utema? Kelnauru siling’ mondo ane ane.”
16. Kuom mano, ne gikelone siling’ mi openjogi niya, “Kidoni gi nying’ni mag ng’a?” Ne gidwoke ni, “Gin mag Kaisar.”
17. Eka Yesu nowachonigi niya, “Chiwuru ni Kaisar gi Kaisar, to gi Nyasaye chiwuru ni Nyasaye.” Kane giwinjo dwokoneno, dhogi nomoko.
18. Jo-Sadukai moko nobiro ir Yesu. (Gin e joma wacho ni chier ongee.)
19. Ne giwachone niya, “Japuonj! Musa nondikonwa chik ni ka ng’ato otho, mi oweyo chiege ka onge nyathi, to owadgi ng’at mothono nyaka kaw chiegeno mondo onywolnego nyithindo.
20. To koro ne nitie owete abiriyo. Wuowi maduong’ nokendo dhako, to otho ka ok onywolo nyathi.
21. Eka owadgi maluwe notero chiegeno, mi en bende otho ka ok onywolo nyathi. Gima kamano bende ema notimore ni owadgi mar adek,
22. kendo otimore ni owetene mamoko duto. Kamano, yawuowi abiriyogo duto nobedo chwo dhakono, to ok onywolo nyithindo. Bang’e dhakono bende notho.
23. To koro, ka jogo duto odoko mangima chieng’ chier, to dhakono nobed chi ng’a kuomgi, ka ji abiriyogo duto nokende kamano?”
24. Yesu nodwokogi niya, “Uruenyo, nikech ok ung’eyo weche manie Muma, kata teko mar Nyasaye,
25. nimar chieng’ ma joma otho chier, to ok ginikendre, to ginichal gi malaika manie polo.
26. To kuom wach chiero joma otho, pok usomo e kitap Musa wach bungu maliel, kaka Nyasaye nowacho ni Musa ni, ‘An e Nyasach Ibrahim, gi Nyasach Isaka kod Nyasach Jakobo’?
27. To wang’eyo ni Nyasaye ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima. Adier, uruenyo mabor!”