A A A A A

Mariko 11:20-33
20. Kinyne gokinyi, kane oyudo giwuotho e yo, ne gineno yadh ng’owo cha kosetwo, chakre e wiye nyaka tiende piny.
21. Petro noparo gima ne Yesu osewacho, mi onyiso Yesu niya, “Japuonj, neye kaka yadh ng’owo manyoro ikuong’ocha osetwo!”
22. Yesu nodwoko, kawachonigi niya, “Beduru gi yie kuom Nyasaye, nikech ka ng’ato oyie kuom Nyasaye adier,
23. to onyalo wacho ni godni ni, ‘Mukri, inyumri e nam’, kendo ka ok oriwo gi kiawa, to oyie mana ni gima owachono biro timore.
24. Kuom mano awachonu ni ka ukwayo gimoro kulemo, to yieuru e chunyu ni usenwang’e.
25. To bende e kinde duto ma ichung’ kilemo, to nyaka iweni ng’ato wach moro marach ma in-go kode, mondo Wuonu mae polo oweni richoni. [
26. Ka ok uweyo ni jomoko richogi, to Wuonu mae polo bende ok nowenu richou.]”
27. Ne gichako giduogo Jerusalem, kendo kane Yesu wuotho e Hekalu, jodolo madongo gi jopuonj Chik kod jodongo ne jobiro ire, mopenje niya,
28. “Ere teko ma in-go, momiyo itimo gik ma kamagi? Koso ng’ama omiyi teko mar mar timogi?”
29. To Yesu nodwokogi niya, “Abiro penjou gimoro achiel kende, kendo ka udwoka to eka abiro nyisou kuma ayudoe teko ma atimogo gigi.
30. Nyisauru ane: Teko ma ne Johana batisogo ji noa kuom Nyasaye, koso noa kuom dhano?”
31. Eka jogo nochako wuoyo e kindgi giwegi ka gipenjore ni, “Ere kaka dwadwoke? Ka wawacho ni teko Johana noa kuom Nyasaye, to obiro penjowa gimomiyo ne ok wayie kuom Johana.
32. Koso dwawachi ni oa kuom dhano?” To ne ging’eyo ni ok ginyal wacho kamano, nikech ne giluoro ji, nimar ng’ato ka ng’ato noyie ni Johana en janabi maradier.
33. Kuom mano, ne gidwoko Yesu niya, “Ok wang’eyo” Eka Yesu nowachonigi ni, “Ka kamano, to an bende ok anyal nyisou kuma ayudoe teko ma atimogo gigi.”