A A A A A

Mariko 7:1-13
1. Jo-Farisai moko gi jopuonj Chik mane oa Jerusalem, nochokore kanyakla molworo Yesu.
2. Ne gineno ka jopuonjre Yesu moko chiemo gi lwedo ma ok ler, tiende ni ne ok gilogo e yo ma chik jo-Farisai dwaro,
3. nimar jo-Farisai kaachiel gi jo-Yahudi mamoko duto luwo tim kweregi. Ok ginyal chiemo ka ok gilogo e yo ma chikgi dwaro.
4. Kamano bende ok gicham gimoro mogol e chiro ka pok gilwoko, kendo giluwo chike mamoko mathoth mag kweregi, kaka lwoko aguetini gi agulini kod tewni mag mula.
5. Kuom mano, jo-Farisai kod jopuonj chik nopenjo Yesu niya, “Ere gima omiyo jopuonjreni ok luw tim kwerewa, to gichiemo mana gi lwedo ma ok ler?”
6. Yesu nodwokogi ni, “Un joma wuondore ni ohero Nyasaye! Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu, kaka ondiki ni, ‘Jogi paka mana gi dhogi, to chunygi bor koda.
7. Gilama kayiem nono, nimar gipuonjo chike mag dhano, mana ka gima gin chike Nyasaye!’ ”
8. Eka Yesu nomedo wachonigi niya, “Uweyo chik Nyasaye, to umako mana chike dhano.
9. Mano kaka uketho chik Nyasaye mondo urit chikeu uwegi!
10. Musa nochiko ni, ‘Luor wuoru gi meru’, kendo ni, ‘Ng’at moyanyo wuon kata min nyaka negi’
11. Un to upuonjo ni ka ng’ato owacho ni wuon kata min ni, ‘Gik moko duto ma dakonyigo owal ni tich Nyasaye,’
12. to chakre kanyo ok oyiene timo gimoro ni wuon kata min ni.
13. Kamano, kupuonjo ji mondo omak tim kwereu to umiyo chik Nyasaye bedo kayiem nono. To bende utimo gik moko mang’eny machal kamano.”