A A A A A

Mathayo 25:1-30
1. Yesu nomedo wacho niya, “E ndalogo, Loch Polo nochal gi nyiri apar mane okawo techegi, mowuok mondo odhi orom gi wuon kisera.
2. Abich kuomgi nofuwo, to abich mamoko ne riek.
3. Nyiri abich mofuwogo nokawo techegi, to mo to ok gikawo.
4. Nyiri mariek to nokawo techegi kaachiel gi mo bende e chupe.
5. To wuon kisera noriwore, omiyo ne ginur giduto, mi nindo oterogi.
6. To odiewuor tir, koko noogore niya, ‘Wuon kisera echa biro! Wuoguru mondo udhi uromne.’
7. Eka nyigo duto noa malo, moloso techegi.
8. Nyiri mofuwo nowacho ni nyiri mariek niya, ‘Pognwaeuru moruno matin, nikech techewa dwaro tho.’
9. To nyiri mariek nodwokogi ni, ‘Ooyo, ok wanyal miyou, nikech mo ma wan-go ok nyal romowa kodu. Dhiuru e duka mondo ung’iew maru.’
10. To kane oyudo gidhi ng’iewo, wuon kisera nochopo, mi nyiri abich mane oikorego odonjo kode e siwandha mi olor dhoot.
11. Bang’e nyiri mokogo bende nobiro, moluongo niya, ‘Jaduong’! Jaduong’! Yawnwa.’
12. To nodwokogi ni, ‘Awachonu adier ni akiau.’ ”
13. Eka Yesu notieko ka wachonigi niya, “Mano emomiyo un bende beduru motang’, nikech ok ung’eyo odiechieng’ kata sa ma anabie.”
14. “Loch Polo nobed machal gi ng’at moro mane dwaro dhi wuoth kuma mabor, mi oluongo jotichne mondo owe gige e lwetgi.
15. Nopogogi pesa, kaka tekre ng’ato ka ng’ato obet. Jatich achiel nomiyo siling’ alufu abich, to moro alufu ariyo, kendo machielo alufu achiel. Eka nowuok odhi e wuodhe.
16. “Ng’at mane omi siling’ alufu abich nochako loko ohala, moyudo ohala alufu abich mamoko.
17. Kamano bende ng’at mane omi siling’ alufu ariyo noyudo ohala alufu ariyo mamoko e wigi.
18. To ng’at mane omi siling’ alufu achiel ne odhi okunyo bur, mokanoe pesa mane ruodhe omiyego.
19. “Bang’ ndalo mang’eny, ruodh jotichgo nodwogo, mokueno kodgi.
20. Ng’at mane omi siling’ alufu abich nokelo bende siling’ alufu abich mamoko mane oseyudo ohala, kowacho niya, ‘Ruoth, ne imiya siling’ alufu abich, to koro eri aseyudo ohala alufu abich mamoko.’
21. Ruodhe nowachone niya, ‘Isetimo maber ahinya! In jatich malong’o kendo modimbore! Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang’eny e lueti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto’
22. Eka ng’at mane omi siling’ alufu ariyo bende nobiro, mowacho niya, ‘Ruoth, ne imiya siling’ alufu ariyo, to koro eri aseyudo ohala alufu ariyo mamoko’
23. Ruodhe nowachone niya, ‘Isetimo maber ahinya! In jatich malong’o kendo modimbore. Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang’eny e lueti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto.’
24. “Bang’e ng’at mane omi siling’ alufu achiel bende nobiro, mowacho niya, ‘Ruoth, nangeyo ni in ng’at makoch, makeyo kama ok ochuoyoe, kendo choko cham kama ne ok oludoe.
25. Kuom mano naluor, mi adhi akunyo pesa mane imiya ei lowo. Eri! Kaw giri nogo!’
26. To ruodhe nowachone niya, ‘Yaye, in jatich marach, kendo ma jasamuoyo! Kara in ing’eyo kama ne ok achuoyoe, kendo achoko cham kama ne ok aludoe?
27. Ka kamano, to kara nonego iter pesana e bengi, mondo ka adwogo to akawe gi ohande.’
28. Eka nowacho ni jotichne ni, ‘Kawuru pesa kuom ng’atni, mondo umi jal man gi siling’ alufu apar,
29. nikech ng’ato ka ng’ato man-go ema nomedi, mi bed gi gik mang’eny moloyo. To ng’at maongego noma kata mana mano matin ma en-go!
30. Jatich manonono to wituru oko e mudho mandiwa, kama ywagruok gi muodo lak nitie,’ ”