A A A A A

Mathayo 24:29-51
29. “To gikanyono, ma masiche mag ndalogo orumoe, ‘Wang’chieng’ noimre, kendo due ok norieny. Sulue bende nopudhre, mi lwar koa e polo nikech teko momakogi noyiengni.’
30. “Bang’ mano ranyisi ma nyiso ni Wuod Dhano chiegni duogo nonenre e kor polo, mi ogendini duto manie piny noywagre, kendo ginine Wuod Dhano kabiro e boche polo gi teko kod duong’ maler.
31. Enoor malaikane e tung’ piny gi tung’ piny, ka tung’ ywak matek, mondo ochok joge ma oseyiero, chakre e tung’ piny konchiel nyaka komachielo.
32. “Puonjreuru rieko kuom wach yadh ng’owo. Ka bedene loth, kendo ochako golo pote, to ung’eyo ni ndalo chwiri chiegni.
33. Kamano bende ka uneno ka gik moko duto ma asewachonugo timore, to ng’euru ni Wuod Dhano osekayo machiegni, kendo en mana e dhoot.
34. Awachonu adier ni gigo duto notimre kapok tieng’ ma kawuononi orumo.
35. Polo gi piny norum. Wechena to ok norum ngang’.
36. “To onge ng’ama ong’eyo chieng’ ma gigo notimre, kata sa ma ginitimree. Kata malaika mae polo, kata mana Wuowi ok ong’eyo to Wuoro kende ema ong’eyo.
37. Biro mar Wuod Dhano nobed mana kaka ndalo mag Nowa nobet,
38. nikech e ndalo mane ataro pok obiro, ji ne chiemo kendo metho, bende chuo ne kendo mon, nyiri bende ne dhi tedo, nyaka chieng’ mane Nowa odonjo e yie.
39. To ne ok ging’eyo gima timore nyaka ataro nobiro moimogi duto. Kamano e kaka biro mar Wuod Dhano bende nobedi.
40. E ndalogo, ji ariyo nobed katiyo e puodho: achiel nokaw, to machielo nowe.
41. Mon ariyo bende noyud ka rego: achiel nokaw, to machielo nowe.
42. Kuom mano, beduru motang’, nikech ok ung’eyo chieng’ ma Ruodhu biroe.
43. Ng’euru ni ka wuon ot ong’eyo sa ma jakuo biroe, to dobed korito ode, motam jakuo turo.
44. Mano omiyo un bende beduru kuikoru, nikech Wuod Dhano biro biro e sa ma ok ung’eyo ni onyalo biroe.
45. “Ere ng’ato kuomu ma chalo gi jatich mogen kendo mariek, ma ruodhe oketo mondo orit jotich wetene, kendo omigi chiemo e kinde mowinjore?
46. Jatich ma ka ruodhe oduogo, to yudo katiyo kamano, en jahawi.
47. Adier awachonu ni ruodhe nokete jarit mwandune duto.
48. To ka en jatich marach, to onyalo paro e chunye ni ruodhe biro deko kapok oduogo.
49. Omiyo onyalo chako goyo jotich wetene, kochiemo achima kendo ometho gi jomer.
50. To chieng’ moro nopo ka ruodhe oduogo dala e sa ma ok ong’eyo,
51. mi nong’ade sirunde sirunde. Kamano notere kama ywagruok gi muodo lak nitie, mondo okume kaachiel gi joma wuondore ni beyo!”