A A A A A

Mathayo 24:1-28
1. Kane oyudo Yesu wuok e Hekalu, jopuonjrene nobiro ire mondo onyise Hekalu kaka oger.
2. To nodwokogi ni, “Donge uneno gigi duto? Awachonu adier ni onge kata kidi achiel mabiro dong’ kochung’ ewi wadgi, to giduto nowitgi piny.”
3. Kane Yesu obet piny e got Zeituni, jopuonjrene nobiro ire kar kende, mowachone niya, “Nyiswa ane kinde ma gigi duto notimree, kod gima notimre ma nyiso ni kinde mibiro duogoe, kod kinde mar giko piny, osechopo.”
4. Yesu nodwokogi ni, “Beduru motang’ mondo kik ng’ato wuondu,
5. nikech ji mang’eny nobi gi nyinga, kawacho ni, ‘An e Mesia,’ mi ginimi ji mathoth lal.
6. Unuwinj mahu mag lwenje man kuonde machiegni, kod wach lwenje man kuonde maboyo, to kik chunyu parre. Gik ma kamago nyaka timre, to mano ok onyiso ni giko mar piny osechopo,
7. nimar ogendini noked gi ogendini wetegi, kendo ruodhi nomonj ruodhi wetegi. Kech bende nowuogi, kendo piny noyiengini kuonde mopogore opogore.
8. To masichego duto gin mana chakruok mar ndalo manyien.
9. “E ndalogo, ginimaku ma giteru mondo okumu kendo onegu, bende ogendini duto nobed mamon kodu nikech un joga.
10. Ji mathoth nowe Nyasaye, mi ndhogre kendgi, kendo bed mamonre.
11. Bende jonabi mag miriambo nowuogi, mi nomi ji mang’eny lal.
12. Timbe maricho nomedre, omiyo hera mar ji mang’eny nodog chien.
13. To nga’ma otimo kinda nyaka giko ema nokwo.
14. Wach maber mar Loch Nyasaye noland e piny duto, mondo ogendini duto ong’e eka bang’e giko nobi.
15. “Ka uneno Gima Kuero Makelo Kethruok, mane janabi Daniel owuoyo kuome, kochung’ e Hekalu,
16. to joma nie piny Judea nyaka ring dhi pondi e gode! (Ng’ama somo wachni mondo ong’e tiende.)
17. Ka ng’ato nie wi tat ode, to kik olor mondo okaw gik manie ot odhigo.
18. Bende kata ka ng’ato ni oko e puodho, to kik odog dala oom lawe.
19. Mano kaka nobed malit e ndalogo ni mon mayach, kod mon man gi nyithindo mapod dhoth!
20. To kwauru Nyasaye mondo kik chunu ni nyaka uringi e ndalo koyo, kata chieng’ Sabato,
21. nimar masira maduong’ ma nomak ji e ndalono nobed malich mapok oneye nyaka a chakruok piny, nyaka chil kawuono. To bende, masira maduong’ ma kamano ok nochak otimre kendo.
22. Ka dine Nyasaye ok osechano mondo ong’ad kar romb ndalogo, to onge ng’ama dotony. To Nyasaye nong’ad ndalogo nikech joma oyiero.
23. “Ka ng’ato owachonu e ndalogo ni, ‘Neuru, ma en Mesia,’ kata ni, ‘Macha e en’, to kik uyie,
24. nikech Mesia mag miriambo kod jonabi ma ok madier notuchi. Ginitim ranyisi madongo kod honni, mondo kanyalore to giwuondgo kata mana joma Nyasaye oyiero.
25. Ero, koro asenyisou wachno chon.
26. Kuom mano, kowachnu ni, ‘Winjuru, en e thim’, to kik uwuog udhi kuno. Kata ka owachnu ni, ‘En gul ei ot’, to kik uyie,
27. nikech kaka mil polo piatore koa yo wuokchieng nyaka yo podho chieng’, e kaka biro mar Wuod dhano bende nochal.
28. Kama gimoro othoe, ema achudhe chokoree.