A A A A A

Mathayo 23:23-39
23. Yesu nomedo wacho niya, “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Uketo chunyu mana kuom chiwo ni Nyasaye mich mar achiel kuom apar mag alode maonge tich kaka apoth, gi onyulo, kod ododo, to uweyo gik madongo ma Chik dwaro, kaka ng’ado bura kare, gi bedo mang’won kod bedo jaadiera. Gik madongogo ema onego bed ni utimo, to mamokogo bende ok onego uwe mak utimo.
24. Un jotelo ma muofni, magolo gik matindo kaka ojur e gima umadho, to gik madongo ka ngamia, to umwonyo amwonya!
25. “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Ulwoko kang’e agwata gi kang’e tawo, to igi to uweyo kopong’ gi gik moyudi e yor mecho kod moyud e yor gombo mokadho ndaga.
26. Un jo-Farisai ma muofni, kwonguru ulwok kai agwata, eka ng’eye bende obed maler!
27. “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Uchalo gi liete mobuk matar, manenore maber gi oko, to igi opong’ gi choke joma otho, kod gik moko duto mochido.
28. Kamano e kaka un bende unenoru gi oko ni un joma kare, to chunyu opong’ gi gango wach kod timbe maricho.
29. “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Umwono liete jonabi, kendo ulicho liete joma kare,
30. kuwacho niya, ‘Dine wadag e ndalo kwerewa, to dine ok wariwore kodgi kuom chuero remb jonabi.’
31. To kuwacho kamano, to uyie ni un nyikwa joma nonego jonabi.
32. Kara, dhiuru adhiya nyime, mondo utiek tich mane kwereu ochako!
33. Un thuonde ma koth thuonde marichogi! Ere kaka uparo ni dutony e kum mar mach mak tho?
34. Mano emomiyo abiro oronu jonabi gi ji mariek kod jopuonj Chik. Moko kuomgi ubiro nego, kuguro e msalaba, to moko unuchwad e uteu mag lemo, kendo unulawgi e dala ka dala.
35. Kamano unuyud kum kuom remb joma kare duto mosechuer e piny, chakre remb Habil nyaka remb Zakaria wuod Barakia, mane unego e kind Kama Ler gi kendo-mar-misango.
36. Awachonu adier ni tieng’ ma kawuononi noyud kum gigo duto!
37. “Yaye, jo-Jerusalem! Yaye, jo-Jerusalem! Un munego jonabi, kendo ugoyo joma Nyasaye ooro iru gi kite. Mano kaka asedwaro mondo achoku kaka nyabuch gweno choko nyithinde e bwombe, to usetamoru.
38. Koro dalau biro dong’ gunda.
39. Awachonu ni, chakre kawuono ok unuchak unena kendo, nyaka kinde chopi ma unuwachie ni, ‘Oguedh ng’ama biro e nying Ruoth.’ ”