English
A A A A A

Mathayo 23:1-22
1. Bang’e Yesu nowuoyo gi jopuonjrene kaachiel gi joma nosechokore, kowacho niya,
2. “Jopuonj Chik kod jo-Farisai omi tich nyiso ji tiend Chik Musa.
3. Emomiyo timuru gik ma giwachonu, kendo chikuru itu nikech gipuonjo ji, to ok gitim gik ma gipuonjo.
4. Gitueyo misike mapek, mohewo ji ting’o kendo giketo e gok ji, to gin giwegi ok gimul misikego kata mana gi lith luetgi.
5. Gik moko duto ma gitimo, gitimo mana ni mondo ji onegi. Gitueyo gik madongo moting’o weche Muma, e pat wag’gi kendo e bedegi, kendo girwako lewni momin usi maboyo e riakgi,
6. bende gihero bet kuonde moyiedhi e sewni, kendo gihero kombe manyime e ut lemo.
7. Bende gihero mondo ji omosgi ka miyogi duong’, kuonde ma ji ochokoree, kendo gihero mondo ji oluonggi ni jopuonj.
8. To un kik luongu ni jopuonj, nikech ng’at achiel kende e japuonj, to un duto un owete.
9. Bende ki uluong ng’ato ni wuonu e piny ka, nimar un gi Wuoro achiel kende, manie polo.
10. Kata kik luongu ni jotelo, nikech ng’at achiel kende, ma en Kristo, e jatendu.
11. “Ng’ama duong’ moloyo kuomu ema nyaka bed jatichu.
12. Ng’at ma ting’ore malo nodwok piny, to ng’at ma dwokore piny ema noting’ malo.
13. “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, ma wuondore ni ohero Nyasaye! Uchiego ni ji dhoranga Piny Ruodh Polo, to un uwegi ok udonjie, to eka joma dwaro donjoe be utamo. [
14. Mano kaka unune malit, ka uriasoru gi lemo moyware. Mano emomiyo unuyud kum marach moloyo]
15. “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Ulwororu e nembe gi pinje duto, mondo ulok kata mana ng’at achiel obed jadinu, to ka useloke to umiyo odoko ng’at mowinjore gi mach mak tho moloyo un uwegi nyading’eny!
16. “Mano kaka unune malit, un jotelo ma muofni! Uwacho ni ka ng’ato okuong’ore gi nying Hekalu, to mano onge wach, to ka okuong’ore gi nying dhahabu manie Hekalu, to wach omake.
17. Un muofni mofuwogi! Ere gima duong’ moloyo wadgi? Dhahabu, koso Hekalu mamiyo dhahabu bedo gima owal ni Nyasaye?
18. To bende uwacho ni ka ng’ato okuong’ore gi nying kendo-mar-misango, to mano onge wach, to ka okuong’ore gi nying chiwo man kuom kendo-mar-misango, to wach omake.
19. Mano kaka un muofni! Ere gima duong’? Chiwo koso kendo-mar-misango mamiyo chiwo bedo mowal ni Nyasaye?
20. Ng’at mokuong’ore gi nying kendo-mar-misango ok okuong’ore mana gi nying kendo-mar-misango kende, to okuong’ore gi nying gik moko duto man kuome bende.
21. Kendo ng’at mokuong’ore gi nying Hekalu ok okuong’ore gi nying Jal modakie bende,
22. kendo ng’at mokuong’ore gi nying polo to okuong’ore gi nying kom duong’ mar Nyasaye kod nying Jal mobetie bende.”