A A A A A

Mathayo 22:23-46
23. Chieng’onogo jo-Sadukai nobiro ir Yesu. (Gin e joma wach ni chier onge)
24. Ne giwachone niya, “Japuonj! Musa nopuonjowa ni, ka ng’ato otho maonge nyathi, to owadgi nyaka kaw chiege mondo onywolnego nyithindo.
25. To ne nitie owete abiriyo mane odak kodwa ka. Wuowi maduong’ nokendo, to otho ka ok onywolo nyathi, omiyo chiege nodong’ ni owadgi maluwe.
26. Gima kamano bende ema notimore ni owadgi mar ariyo gi mar adek, nyaka mar abiriyo.
27. To bang’ tho jogo duto, dhakono bende notho.
28. Koro, chieng’ chier, to dhakono nobed chi ng’a kuom ji abiriyogo, nikech giduto ne gibet kode?”
29. To Yesu nodwokogi niya, “Uruenyo, nikech ok ung’eyo weche manie Muma kata teko mar Nyasaye bende ok ung’eyo.
30. Bang’ chier, ji ok nokendre, to ginichal gi malaika manie polo.
31. “To kuom wach chier mar joma otho, pok usomo gima ne Nyasaye owachonu ni,
32. An e Nyasach Ibrahim, gi Nyasach Isaka, kod Nyasach Jakobo’? To wang’eyo ni Nyasaye ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima.”
33. Kane ji owinjo wachno, ne giwuoro puonjne.
34. To kane jo-Farisai owinjo ni Yesu osemako dho jo-Sadukai gi wach, ne gichokore kanyakla,
35. mi ng’at achiel kuomgi, ma japuonj Chik, nopenje, kateme, niya,
36. “Japuonj, ere chik Musa maduong’ie moloyo chikene mamoko duto?”
37. Yesu nodwoke ni, “Her Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paroni duto, kendo gi riekoni duto.
38. Mano e chik mokwongo kendo maduong’ie moloyo.
39. To chik mar ariyo ma bende chalo kode e ma: Her wadu kaka iherori iwuon.
40. Chike Musa duto, kod puonj mag jonabi otenore mana kuom chike ariyogo.”
41. Kane jo-Farisai osechokore molworo Yesu kamano, nopenjogi niya,
42. “Uparo ang’o kuom Mesia? En nyakwar ng’a?” Ne gidwoke ni, “En nyakwar Daudi.”
43. Eka nomedo penjogi ni, “Ere gima omiyo Roho Maler nomiyo Daudi owuon oluongo Mesia ni, Ruodhe? Apenjo kamano nikech Daudi nowacho niya,
44. ‘Ruoth Nyasaye nowacho ni Ruodha ni, “Bed e bada korachwich ka, nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi.” ’
45. Koro, ka Daudi ema luongo Mesia ni Ruoth kamano, to ere kaka Mesia dibed nyakwar Daudi?”
46. Onge ng’ama ne nyalo dwoke kata wach achiel, to bende, chakre chieng’no, onge ng’ama nohedhore penje wach moro kendo.