A A A A A

Mathayo 22:1-22
1. Yesu nochako wuoyo kodgi gi ngeche, kawacho niya,
2. “Loch Polo chalo gi ruoth mane oloso nyasi mar kisech wuode.
3. Ne ooro jotichne mondo odhi onyis joma oluongi mondo obi, to joma oluonggo nodagi.
4. Omiyo nochako ooro jotich mamoko, kowachonigi ni mondo ginyis joma oluonggo niya, ‘Nyasi oseikore, kendo aseyang’o ruetha gi jamba moko machwe, kendo gik moko duto oselosi. Omiyo biuru e kisera.’
5. To joma noluonggo ne ok odewo wachno, mi ng’at achiel nodhi adhiya e puodho, to machielo odhi e ohande,
6. to joma moko nomako jotichnego, motimonigi malit, kendo onegogi.
7. Mirima nohewo ruodhno, omiyo nooro askechene, mi odhi otieko jonekgo, kendo owang’o dalagi.
8. Eka nowacho ni jotichne niya, ‘Kisera koro oseikore, to joma ne oluongi ok oromo betie e kiserani.
9. Kuom mano, dhiuru e akek yore mondo uluong ji duto munwang’o obi e kisera,’
10. Omiyo jotich nodhi e akek yore, mochoko ji duto mane ginwang’o, joma richo kod joma beyo machalre, mi welo nopong’o siwandha.
11. “To kane ruoth obiro neno welo, noyudo ng’at moro kanyo ma ok orwako law kisera,
12. mi owachone ni, ‘Omera, ere kaka idonjo ka, to ionge gi law kisera?’ To dho ng’atno nomoko.
13. Eka ruoth nowacho ni jotichne niya, ‘Tueuru luetene gi tiendene, mondo uwite oko e mudho mandiwa, kuma ywagruok kod muodo lak nitie.’ ”
14. Yesu notieko ka wacho ni, “Ji ma iluongo ng’eny, to joma iyiero nok.”
15. Bang’e jo-Farisai nodhi, mi jopimo wach kaka digindhog Yesu gi weche mowacho.
16. Eka ne gioro jopuonjre maggi kod jo-Herode ire, mi jogo nodhi openje niya, “Japuonj, wang’eyo ni in jaadiera, kendo ipuonjo yor Nyasaye gi adiera, ma ok iluoro wang’ ng’ato, bed ni en ng’ama nadi.
17. Koro nyiswae gima iparo kuom wach golo osuru. Chikwa oyie mondo wagol osuru ni Kaisar, koso ok oyie?”
18. To Yesu nong’eyo paro marach ma gin-go, omiyo nodwokogi niyya, “Ang’o momiyo utema, un andhokegi?
19. Nyisauru ane pesa migologo osuru.” Kuom mano ne gikelo ne siling’,
20. mi openjogi niya, “Kidoni gi nying’ni mag ng’a?”
21. Ne gidwoke ni, “Gin mag Kaisar.” Eka Yesu nowachonigi niya, “Emomiyo, chiwuru ni Kaisar gi Kaisar, to gi Nyasaye chiwuru ni Nyasaye.”
22. To kane giwinjo kamano, ne giwuoro, mi giweye gidhi.