A A A A A

Mariko 6:30-56
30. Joote Yesu nodwogo ire, monyise gik moko duto mane gisetimo kendo gipuonjo.
31. Ne oyudo ji biro kendo wuok mang’eny ahinya, ma Yesu gi jootene ok nyal yudo thuolo kata mana mar chiemo. Omiyo nowacho ni jootene niya, “Wadhiuru kamoro ma wanyalo betie kar kendwa, mondo uyudie yeyo matin.”
32. Kamano ne giwuok kanyo gi yie, ka gidhi kar kendgi.
33. To ji mang’eny nonenogi kagidhi, mi ong’eyogi. Omiyo ji nowuok e mier duto, moringo kalworo oko, mi okwongo ni Yesu gi jootene chopo kuma ne gidhiye.
34. Kane Yesu ochopo, mi owuok e yie, noneno oganda maduong’no, mi okechogi, nimar ne gichalo rombe ma onge jakwath. Kuom mano, nopuonjogi weche mang’eny.
35. Kane piny koro dwaro yuso, jopuonjrene ne obiro ire, mowachone niya, “Piny koro yuso, kendo kaeri en thim.
36. Omiyo we ni ji thuolo mondo odhi ong’iew chiemo e mier kod duke mokiewo kagi.”
37. To Yesu nodwokogi ni, “Un ema mondo umigi chiemo.” Ne gipenjo Yesu niya, “Idwaro ni mondo wadhi wang’iew makati moromo siling’ mia auchiel, wamigi gicham koso?”
38. Yesu nopenjo ni, “Un gi makati adi? Dhiuru une ane.” Kane giserango, ne giwachone ni, “Wan gi makati abich, kod rech ariyo.”
39. Bang’ mano Yesu nowacho ni jopuonjrene mondo onyis ji obed piny e lum, ka gipogore e migepe.
40. Kuom mano ji nobet piny, koriedo e laini mia achiel, ma moro ka moro nitie ji piero abich.
41. Yesu nokawo makati abich gi rech ariyogo, mong’iyo malo, kendo oguedhogi. Eka nong’ingo makati go, momiyo jopuonjrene mondo opog ni ji. Rech ariyogo bende ne opogonigi duto,
42. mi ji duto nochiemo, moyieng’.
43. Bang’e ne okwany ng’injo mag makati gi rech, mi opong’o aditni apar gariyo.
44. Kar romb joma chwo duto mane ochiemo ne alufu abich.
45. Gikanyono, Yesu nowacho ni jopuonrene mondo odonj e yie, otel nyime Bethsaida, loka nam komachielo, ka en to ne pod ogonyo ji mondo odog miechgi.
46. Kane osegoyonegi oriti, nodhi e got kamoro mondo olem.
47. To kane piny oseimore, yie koro ne nie dier nam. Yesu nodong’ kende e dho nam oko.
48. Ne oneno ka jopuonjrene chandore gi kiewo yie, nikech yamo nogeng’onigi. Kuom mano, nodhi irgi kar kogwen, kowuotho e wi pi. Ne oyudo odwaro kadhogi,
49. to kane ginene kowuotho e wi pi kamano, ne giparo ni en jachien, omiyo ne giywak,
50. nimar giduto ne ginene, mi gibwok ahinya. To gikanyono, Yesu nowuoyo kodgi, kawacho niya, “Beduru gi chir! Kik ubed maluor. En mana an.”
51. Eka nodonjo irgi e yie mi yamo okue. Ne gidhier nono,
52. nimar tiend wach makati kande ne pok odonjonigi. Parogi ne odinore, ma ok ginyal ng’eyo tiend wachno.
53. Kane gisetieko ng’ado nam, ne gigowo Genesaret, mi gitueyo yie kuno.
54. Gikanyono mane giwuok e yie, ji nongeyo ni en Yesu,
55. omiyo ne giringo gidhi kuonde duto e gweng’no, mi gikelo joma tuo ire konindo e piende kamoro amora mane giwinjo ni entie.
56. Kuonde duto mane Yesu odhiye e gweng’no, ji ne pielo jogi matuo e chirni, ka gihombe ni mondo oyie joma tuogo omulie kata mana riak lawe kende. Kamano ji duto mane omulo riak lawe ne odoko mangima.