A A A A A

Mariko 6:1-29
1. Bang’e Yesu noa kuno modok dalagi gi jopuonjrene.
2. Kane chieng’ Sabato ochopo, nochako puonjo e od lemo. Ji mang’eny nochokore kanyo, kendo kane giwinjo kaka opuonjo, ne giwuoro ahinya, mi gipenjore niya, “Ere kuma ng’ani oyudoe weche gi duto? Mano rieko manade momiyeno? Ere kaka otimo honnigi duto?
3. Donge enie japa bao ma wuod Maria cha? Koso ok en e owadgi Jakobo gi Josef gi Juda kod Simeon kagi?” Kamano ne gisin kode.
4. To Yesu nowachonigi niya, “Janabi imiyo duong’ kuonde duto, mak mana jogweng’gi gi wedene kod joodgi ema ochaye.”
5. Ne ok onyal timo honni kuno, mak mana ni noketo lwete kuom jomoko manok, mochango.
6. To nowuoro ahinya kane oneno kaka gionge gi yie!
7. Chieng’ moro, kane Yesu wuotho e mier mokiewo kanyo, kapuonjo ji, noluongo joote apar gariyo, mi oorogi ariyo ariyo. Ne omiyogi teko mar golo jochiende,
8. kendo nonyisogi ni kik giting’ gimoro kaka makati kata ndede kata pesa gidhigo e mifukegi, to mak mana ludh wuoth kende ema mondo gidhigo.
9. To bende noyienigi rwako wuoche gi sati achiel kende.
10. Nomedo wachonigi niya, “Ot aota ma orwakue, to bedieuru nyaka ua e gweng’no.
11. To kamoro amora ma ji ok dwarue, to ayeuru, kendon teng’uru buch tiendu, mondo obednigi siem!”
12. Kamano joote nodhi, molando wach ni ji mondo olokre owe richogi.
13. Ne gigolo jochiende mang’eny, kendo ne giwiro ji matuo mathoth gi mo, mi gichangogi.
14. Ruoth Herode noyudo osewinjo gigo duto, nimar humb Yesu koro noselak kuonde duto. Ji moko ne wacho ni, “En Johana Jabatiso ema osechier, kendo mano emomiyo en gi teko duto,”
15. Jomoko to ne wacho ni en Elija. To moko ne wacho ni en janabi machal gi jonabi machon.
16. Herode to kane owinjo gik ma Yesu timo, nowacho niya, “En Johana Jabatiso! Ne ang’ado wiye oko, to kara osechier.”
17. Herode owuon ema ne osegolo chik, mi omak Johana oter e jela. Ne ogolo chik kamano nikech Herodia chi Filipo owadgi, mane oyudo okawo.
18. To Johana nosiko ka kwero Herode niya, “Ok en gima kare, kawo chi owadu ikendi.”
19. Mano nomiyo Herodia obedo mamon gi Johana, kendo nodwaro nege, to ne ok onyal,
20. nikech Herode noluoro Johana, kong’eyo ni en ng’at makare, kendo moluoro Nyasaye. Kuom mano, norite maber, kendo nohero winjo puonjne, kata nobedo ni puonjnego ne miyo chunye chandore kamano.
21. To achien, kane Herode otimo nyasi maduong’ ni ruodhi gi jodonge kod jotelo mag Galili, mondo opargo chieng’ nyuolne, Herodia noyudo thuolo mar timo gima ne odwaro.
22. Nyare nobiro e nyasino, mi omiel mamit ahinya, molombo Herode kaachiel gi wende. Omiyo ruoth nopenjo nyakono niya, “Ere gima diher mondo amiyi? Ayie miyi gimoro amora mikwaya.”
23. Eka nokwong’ore niya, “Adier akuong’ora ni namiyi gik moko duto mikwaya, kata bed mana ni en bath pinya konchiel!”
24. Kuom mano, nyakono nowuok modhi openjo min mare gima onego okwa. Min mare nodwoke ni, “Kwa mana wi Johana Jabatiso.”
25. Gikanyono nyakono noreto kadok ir ruoth, mi owachone niya, “Adwaro ni mondo imiya wi Johana Jabatiso sani e tawo!”
26. Kane ruoth owinjo wachno chunye nodoko malit ahinya, to ne ok onyal tame, nikech kuong’ruok mane osekuong’orego e nyim wende.
27. Omiyo nooro askari moro piyopiyo mondo okel wi Johana Jabatiso. Kamano askarino nodhi e jela, mong’ado wi Johana,
28. okelo koketo e tawo mi omiyo nyakono. Nyakono to nomiye min mare.
29. Kane jopuonjre Johana owinjo gima osetimoreno, ne gibiro, mi gikawo ringre Johana, giyiko.