A A A A A

Mariko 5:21-43
21. Yesu nong’ado nam, modok loka machielo, kendo oganda maduong’ nobiro, mi olwore e dhowath kanyo.
22. Ng’at moro ma nyinge Jairo, mane jaduong’ od lemo, nobiro kanyo, kendo kane oneno Yesu, nopodho piny e tiende,
23. mohombe niya, “Nyara matin ohewore. Yie mondo ibi iket lueti kuome, ochangi, obed mangima.”
24. Kamano Yesu nowuok, modhi kode. To ji mang’eny ne luwe, kothung’e koni gi koni.
25. To kuomgi kanyo ne nitie dhako moro mane iye osechuer kuom higni apar gariyo.
26. Kata obedo ni jothieth mang’eny nosethiedhe, motieko pesane duto, to tuone nosiko kamedore ameda, ma ok nyal chango.
27. Noyudo osewinjo humb Yesu, omiyo nobiro modonjo ei oganda gi yoka ng’e Yesu mosudo ire,
28. kowacho e chunye niya, “Ka anyalo mulo kata mana lawe kende, to abiro ddoko mangima.”
29. Kamano, nomulo law Yesu, kendo gikanyono rembe nochok, mi ong’eyo e chunye ni osechango.
30. To e sa nogono Yesu bende nong’eyo ni teko osewuok kuome. Omiyo nolokore ei ogandano, mopenjo niya, “En ng’a mosemulo lawa?”
31. Jopuonjrene nodwoke ni, “Ineno kaka ji othung’i marach, to eka pod ipenjo ng’ama omuli!”
32. To Yesu nomedo ng’iyo bathe koni gi koni mondo one ane ng’ama omule.
33. Dhakono nong’eyo gima osetimorene, omiyo nobiro kokirni, ka luoro omake, mi opodho e tiend Yesu, mohulone gima osetimorene.
34. Eka Yesu nowachone niya, “Nyara, yieni ema omiyo ichango. Dhiyo gi kue, kendo ibed mangima chuth.”
35. Kane pod Yesu wuoyo, joote moko noa e od Jairo, monyiso Jairo ni, “Nyari osetho. Koro ere gima omiyo pod onego ichand japuonj?”
36. Yesu to ne ok odewo wachgino, to nowacho ni Jairo niya, “Kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno.”
37. Bang’ mano Yesu ne ok oyie ni ng’ato mondo odhi kode, mak mana Petro gi Jakobo kod Johana owadgi Jakobo.
38. Ne gichopo e od jaduong’ od lemo, mi Yesu noyudo ka ji kok kendo ywak, ka goyo nduru malich.
39. Nodonjo e ot, mopenjogi niya, “Ang’o momiyo ukok kendo uywak? Nyathi ok otho, to onindo aninda!”
40. Kane giwinjo kamano, ne ginyiere anyiera, to nogologi duto oko. Eka nokawo wuon nyathi gi min mare, kod joma ne en-go, mi odonjo e ot, kuma ne nyathi nitie.
41. Ne omako lwet nyathi, mi owachone niya, “Talitha Kumi,” tiende ni, “Nyako, a malo!”
42. Eka nyathino noa malo, mowuotho. (Ne en jahigni apar gariyo.) Kane jogo oneno gima otimorene, dhogi nomoko.
43. To Yesu nokwerogi matek mondo kik ginyis ngato wachno. Eka nowachonigi ni mondo gimi nyathino chiemo ocham.