A A A A A

Mariko 5:1-20
1. Ne gichopo loka machielo mar nam Galili e piny jo-Gerasi.
2. Gikanyono mane Yesu owuok e yie, ng’at moro nobiro ire.
3. Ng’atno ne nigi jachien marach, kendo ne odak mana kar yiko joma otho. Onge ng’ama koro ne nyalo tueye kata mana gi nyororo, moling’.
4. Nosetue tiendene kod luetene ndalo mang’eny, to e kinde duto nochodo nyororo mane otuego luetene kendo oriado mago motuego tiendene. Ne otek ma onge ng’ama ne nyalo kete piny.
5. Ndalo duto ne obayo abaya e kind liete, kendo e gode, odiechieng’ gotieno, koywak kendo ong’olore gi kite.
6. Ne oneno Yesu kapod en gi chien, mi ne oringo ogoyo chonge e nyime,
7. koywak matek niya, “Yaye! Yesu Wuod Nyasaye Maduong’ Moloyo! Ilaro ang’o koda? Kuong’rina gi nying Nyasaye ni ok nisanda.”
8. Ne owacho kamano nikech ne oyudo Yesu owacho niya, “In jachien marach, wuog oko kuom ng’atni.”
9. Yesu nopenje niya, “Nyingi ng’a?” Ng’atno nodwoko ni, “Nyinga en Oganda, nikech wang’eny.”
10. Eka nosiko kohombo Yesu mondo kik riemb jochiende e pinyno.
11. To noyudo ka kueth maduong’ mar ngurue kwayo e bath got, machiegni gi kanyo.
12. Omiyo jochiendego nokwayo Yesu niya, “Terwa ir ngurue kande, mondo wadonj kuomgi.”
13. Kuom mano noyie ni jochiendego, mowuok kuom ng’atno, mi odhi odonjo kuom ngurue. Eka kar romb kuethno duto, ma dirom ngurue alufu ariyo, noringo matek, karidore nyaka ei nam, mi pi onegogi pep.
14. Jokwadh nguruego noringo modhi olando wachno e gweng’no duto. Eka ji nowuok mondo odhi one ane gima osetimore.
15. Ne gibiro ir Yesu, mi gineno ng’at mane osebet ka nigi jochiende mang’eny cha, kobet piny kanyo, korwakore kendo ka wiye koro ber, mi giduto ne gidoko maluor.
16. Joma ne oseneno gima notimore ni ngurue, nonyiso ji wachno.
17. Mano omiyo jogo nokwayo Yesu mondo oa e pinygi.
18. Kane Yesu donjo e yie, ng’at mane oyudo nigi jochiende cha nohombe ni, “Yie mondo wadhi kodi.”
19. To Yesu ne ok oyiene, to ne owachone niya, “Dog dala ir joodu mondo inyisgi gik madongo ma Ruoth osetimoni, kendo kaka osebedoni mang’won.”
20. Kuom mano ng’atno noa kanyo, mi owuotho e piny Dekapoli, konyiso ji gik madongo mane Yesu otimone, kendo ji duto mane owinjo wachno nowuoro ahinya.