A A A A A

Mariko 4:21-40
21. Eka Yesu nomedo wacho niya, “Bende ng’ato nyalo moko taya, to aye umo gi atonga, kata keto e bwo kitanda? Donge okete mana e wi rachungi taya?
22. Gimoro amora mopandi nyaka ng’ere achien, kendo gimoro amora moum nyaka elre.
23. Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji.”
24. Bende nowachonigi niya, “Chikuru itu maber ni gima iwachonu. Rapim ma upimoe ema un bende nopimnue, to bende nomednu moloyo,
25. nimar ng’at man-go ema nomedi to ng’at maongego, noma kata mana matin ma en-go!”
26. Yesu nodhi nyime kawachonigi niya, “Loch Nyasaye chalo gi ng’at mochwoyo kodhi e puothe.
27. Onindo gotieno, kendo ochiew gokinyi, to e kindego duto kodhigo twi kendo dongo adonga, ka ento okia kaka mano timore.
28. Lowo ema miyo cham dongo. Mokwongo cham twi kaka lum, eka omino, to bang’e omoyo.
29. Ka cham osechiek, to ng’atno kawo pand keyo mak odeko, kendo okeyogo, nikech kinde mar keyo osechopo.”
30. Bende nopenjo niya, “Ere gima dwapimgo Loch Nyasaye? Koso ngero mane ma dwanyisgo kaka ochal?
31. Ochal gi koth karadali, ma en kodhi matinie moloyo. Ka ng’ato okawe, mopidhe,
32. to odongo kendo odoko yath maduong’ie moloyo yien duto. Bedene yarore madongo, kendo winy nyalo biro, mi yue e tipone.”
33. Yesu nopuonjo ji wachne gi ngeche mang’eny makamago mane ginyalo winjo.
34. Ne opuonjogi mana gi ngeche, to bang’e kane odong’ gi jopuonjrene kende, to onyisogi tiend weche duto.
35. Chieng’no godhiambo, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Wang’aduru nam, mondo wadhi loka cha.”
36. Kamano ne giweyo ji kanyo, mi jopuonjrene nodonjo e yie mane oyudo entie, mi ne gidhi kode. Yiedhi moko bende ne ni kodgi.
37. Bang’e ahiti mang’ongo notugore, kendo apaka ne goyo yie ma koro pi ne chiegni pong’e.
38. Yesu noyudo nindo kapier yie, koteno wiye gi raten. Eka jopuonjrene ne jochiewe, kawachone niya, “Japuonj, watho, to ok idew?”
39. Yesu noa malo, mokwero yamo, kendo owacho ni nam ni, “Ling’! Pie!” Gikanyono yamo noweyo kudho, mi nam okue.
40. Bang’ mano, Yesu nopenjo jopuonjrene niya, “Ang’o momiyo uluor? Koso pod ok uyie?”