A A A A A

Mariko 3:20-35
20. Bang’e Yesu nodhi e ot, mi oganda maduong’ nochako ochokore, ma koro Yesu kod jopuonjrene ne ok nyal yudo thuolo kata mana mar chiemo.
21. Kane owetene owinjo wachno, ne giwuok mondo gidhi giome, nikech ji ne wacho ni neko osemake.
22. Jopuonj Chik moko mane oa Jerusalem ne wacho ni, “En gi jachien miluongo ni Beelzebul,” kendo ni, “Ruodh jochiendeno ema omiye teko mar golo jochiende.”
23. Kane Yesu owinjo kamano, noluongo ji mondo odhi ire, mi nogoyonigi ngeche moko kopenjo gi ni, “Ere kaka Satan diriembre kende owuon?
24. Ka jopiny moro opogore, to pinyno ok nyal gurore.
25. Kata ka jodhoot moro opogore, to dhoodno ok nyal gurore.
26. Kuom mano, ka jo-Satan opogore e kindgi giwegi, to lochne ok nyal betie, to nyaka okethre mi orum.
27. “To bende, onge ng’ama nyalo turo od ng’at maratego, mi kaw mwandune, mak mana ka okwongo otueyo ng’at marategono eka doyak ode.
28. “Adier awachonu ni, richo duto mag ji nowenigi, koda ka ayany ma giyanyogo Nyasaye,
29. to ng’at ma oyanyo Roho Maler, to ok nowene nyaka chieng’, nikech osetimo richo ma ok rum.”
30. Yesu nowacho kamano nikech jomoko nosewacho ni en gi jachien.
31. Bang’e min Yesu kod owete Yesu ne jobiro. Ne gichung’ oko e dhoot, mi gioro wach mondo oluongnigi Yesu.
32. Noyudo ka ji mathoth ochokore moluoro Yesu, omiyo ne gikowone wach niya, “Meru gi oweteni jodwari oko.”
33. Yesu nodwokogi kapenjogi niya, “Mama en ng’a? Koso owetena to ng’a gini?”
34. Eka norango ji mane obet koluorego mowacho niya, “Neuru, magi e mama kod owetena!
35. Ng’ato ang’ata ma timo gima Nyasaye dwaro e owadwa gi nyamera kod mama.”