A A A A A

Mariko 3:1-19
1. Chieng’ moro, Yesu nodhi e od lemo, moyudo ng’at moro ma lwete otal.
2. Ji moko ne ni kanyo mane dwaro donjo ni Yesu kuom ketho Chik. Kuom mano ne girange ahinya mondo gine ane ka onyalo chango ng’atno chieng’ Sabato.
3. Yesu nowacho ni ng’at ma lwete otalno ni, “Bi ichung’ e diere ka.”
4. Eka nopenjo ji ni, “Ere gima Chikwa oyienwa timo chieng’ Sabato? Timo gima ber, koso timo gima marach? Reso ngima ng’ato, koso ketho ngimane?” To jogo ne ok odwoko kata wach achiel.
5. Kane Yesu oneno ka chunygi tek, chunye nodoko malit, mi orangogi gi mirima. Eka nowacho ni ng’atno niya, “Rie lweti.” Ng’atno norieyo lwete, mi lwete ochango.
6. Kane jo-Farisai oneno kamano, ne giwuok e od lemo, mi gidhi gichokore piyopiyo gi jo-Herode, kendo gichano kaka digineg Yesu.
7. Yesu nowuok gi jolupne, modhi e dho nam Galili, kendo ji mathoth noluwe. Jogo noa Galili gi Judea
8. gi Jerusalem kod Idumea gi piny man loka aora Jordan, kaachiel gi gwenge mokiewo gi Turo kod Sidon. Ne gibiro ir Yesu nikech ne gisewinjo humb gik ma otimo.
9. Ogandano ne duong’ ahinya, omiyo Yesu nowacho ni jopuonjrene mondo odwarne yie obedie, mondo kik ji thung’e.
10. Ne oyudo osechango ji mang’eny ahinya, omiyo ji matuo nosiko ka riyore, mondo gichop ire, gimule.
11. E kinde duto mane jochiende maricho onenee, ne gipodho piny e nyime, ka giywak matek niya, “In e Wuod Nyasaye!”
12. To Yesu nokwerogi matek mondo kik gihul ni en ng’a.
13. Bang’e Yesu nodhi e wi got moro, moluongo joma ne odwaro. Ne gidhi ire,
14. mi oyiero apar gariyo kuomgi mondo obed kode, kendo odok jootene ma lando Wach Maber,
15. kendo obed gi teko mar golo jochiende.
16. Joote apar gariyo mane Yesu oyiero e magi: Simon (mane ochako ni Petro)
17. gi Jakobo kod Johana ma yawuot Zebedi, (mane ochako ni Boanerges, tiende ni, jomrima)
18. gi Andrea gi Filipo gi Bartholomayo gi Mathayo gi Thoma gi Jakobo wuod Alfayo, gi Thadayo gi Simon ma jakedo ni piny,
19. kod Judas Iskariot, mane ondhogo Yesu.