English
A A A A A

Mathayo 21:23-46
23. Kane Yesu ochako odonjo e Hekalu, jodolo madongo kod jodong oganda nobiro ire kane oyudo opuonjo, mopenje niya, “Ere teko ma in-go, momiyo itimo gik makamagi? Koso ng’ama omiyi teko mar timogi?”
24. To Yesu nodwokogi niya, “An bende abiro penjou gimoro achiel kende, kendo ka udwoka to eka abiro nyisou kuma ayudoe e teko ma atimogo gigi.
25. Teko mane Johana batisogo ji noa kanye? Ne oa e polo koso noa kuom dhano?” Eka jogo nochako wuoyo e kindgi giwegi, ka gipenjore ni, “Ere kaka dwadwoke? Ka wawacho ni teko Johana noa kuom Nyasaye to obiro penjowa gimomiyo ne ok wayie kuom Johana.
26. To ka wawacho ni noa kuom dhano, to ji nyalo hinyowa, nikech ji duto oyie ni Johana en janabi.”
27. Kuom mano ne gidwoko Yesu ni, “Ok wang’eyo.” Eka yesu nowachonigi ni, “Ka kamano, to an bende ok anyal nyisou kuma ayudoe teko matimogo gigi.
28. “To koro uparo nadi kuom wachni? Ng’at moro ne nigi yawuowi ariyo. Nodhi ir wuode maduong’, mowachone niya, ‘Nyathina, kawuono dhiyo mondo iti e puoth mzabibu.’
29. Wuodeno nodwoke ni, ‘Ee, adhi.’ To kata kamano ne ok odhi.
30. Bang’ mano, ng’atno nodhi ir wuode machielo, mowachone mana kaka nowacho ni wuode maduong’. Wuowini to nodwoke ni, ‘Ok adhi.’ To achien noloko parone, modhi.
31. To koro apenjou ni, kuom yawuowi ariyogo, ere ng’ama notimo gima ne wuon mare dwaro?” Ne gidwoke ni, “Wuowi matin.” Eka Yesu nowachonigi niya, “Adier awachonu ni josol osuru gi jochode kwongonu donjo Piny Ruodh Nyasaye.
32. Awacho kamano nikech Johana nobiro iru, monyisou yo makare monego uluw, to ne utamoru yie wachne. Josol osuru gi jochode to noyie. To kata obedo ni ne uneno kamano, to ne ok ulokoru mondo uyie wachne.
33. “Koro winjuru ngero machielo. Ne nitie ng’at moro mane oloso puoth mzabibu. Nochielo puodhono, mokunyone bur mibiyoe mzabibu, kendo ogerone kar rito. Eka ne oweye e lwet jopur, mi owuok odhi e piny moro mabor.
34. To kane ndalo pono mzabibu ochopo, nooro jotichne ir jopurgo, mondo oomne olemo monego oyudi.
35. To jopur nomako jotichnego mi ogoyo achiel, to moro ginego, kendo machielo gigoyo gi kite.
36. Wuon puodho nochako ooro jotich mamoko, mang’eny moloyo mokwongo ka, to jogo notimonigi mana kaka ne gitimo ni jotich mokwongo kande.
37. To e gikone nooro wuode irgi, koparo ni, ‘Wuoda to ang’eyo i ngibiro miyo luor’
38. To kane jopurgo oneno wuode ne giwacho e kindgi giwegi ni, ‘Jali ema biro bedo wuon lowo, omiyo biuru wanege, mondo wakaw lope.’
39. Kuom mano ne gimake mi giwite oko e tok puoth mzabibu, kendo ginege.
40. “To koro apenjou ni, ka wuon puodho obiro, to ang’o ma notim ni jopurgo?”
41. Ne gidwoke ni, “Enoneg jomarichogo gi nek marach, mi okaw puotheno omi jopur moko nono manyalo miye olemo monego oyudi e kinde ka kinde ma olemo ochiekie.”
42. Eka Yesu nopenjogi ni, “Pok usomo e Muma niya, ‘Kidi mane jogedo odagi, ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot. Mano en tich Ruoth Nyasaye, kendo en gima lichnwa miwuoro’?
43. “Emomiyo awachonu ni Loch Nyasaye ibiro golo kuomu, kendo nomiye oganda moro manyalo nyago olemo makare. [
44. Ng’ato ang’ata mopodho kuom kidino, notur matindotindo, to ka kidino ema opodho kuom ng’atno, to norege ka buru!]”
45. Kane jodolo madongo gi jo-Farisai owinjo ngechenego, ne ging’eyo ni owuoyo mana kuomgi.
46. Omiyo ne gidwaro make, to kata kamano ne giluoro ji, nikech ji ne oyie ni Yesu en janabi.