A A A A A

Mariko 1:23-45
23. E kinde nogo, ng’at moro man gi jachien marach nobiro e od lemo kaywak niya,
24. “In Yesu ja-Nazareth, ilaro ang’o kodwa? Isebiro mondo itiekwa koso? Ang’eyi. In Ng’ama Ler moa kuom Nyasaye!”
25. To Yesu nokwero jachiendno niya, “Ling’, kendo wuog ia kuom ng’atni!”
26. Jachien marachno nogoyo nga’tano piny mi owuok kuome kaywak matek.
27. Ji duto mane ni kanyo nohum nono, mi gipenjore e kindgi giwegi ni, “Mano wach manadi! Me e puonj manyien! Ng’atni nigi teko mar kwero kata mana jochiende maricho, mi winje!”
28. Kamano humb Yesu nolandore piyopiyo kuonde duto e piny Galili.
29. Kane gia e od lemo, Yesu kaachiel gi Jakobo kod Johana ne jodhi e dala Simon gi Andrea.
30. Noyudo ka min chi Simon nindo ka nigi midhusu, omiyo ne ginyiso Yesu wach tuoneno piyopiyo.
31. Yesu ne odhi ire, momako lwete kendo ochunge. Midhusu mane dhakono nigo norumo, kendo notiyonigi.
32. Kane piny ochopo odhiambo ka chieng’ osepodho, ji nokelo joma tuo duto, kaachiel gi joma nigi jochiende ir Yesu,
33. kendo jogweng’no duto nochokore e nyim dhoot.
34. Yesu nochango ji mang’eny man gi tuoche mopogore opogore, kendo nogolo jochiende mathoth kuom ji. To ne ok oyie ni jochiende mondo owach gimoro, nikech gin ne ging’eyo ni en ng’a.
35. Kinyne gokinyi ka pok piny oyawore, Yesu nochiew mowuok. Nodhi kar kende e thim, mi olemo kuno.
36. Simon kod jowetene ne jowuok odhi dware,
37. to kane giyude, ne giwachone niya, “Ji duto dwari.”
38. Yesu to nodwokogi niya, “Nyaka wadhi e mier mamoko mokiewo kaeri, nikech kuondego bende onego olandie Wach Maber, nimar mano ema ne omiyo abiro.”
39. Kamano nowuotho e piny Galili duto, kolando Wach Maber e ut lemo, kendo ogolo jochiende.
40. Ng’at moro ma jadhoho nobiro ir Yesu, mogoyo chonge piny, kahombe niya, “Ang’eyo ni inyalo changa, ka ihero timo kamano.”
41. Yesu nokeche, omiyo norieyo lwete, momule, kowachone niya, “Ee, ayie! Changi, ibed mangima.”
42. Gikanyono dhoho noweyo ng’atno, modoko mangima.
43. Eka Yesu nogole mondo odhi, kakwere matek niya,
44. “Kik ihul ni ng’ato wachni, to dhiyo ir jadolo mondo orang dendi. Bang’e itim misango mane Musa ogolo chikne mondo otim. Mano biro nyiso ji duto ni koro ichango.”
45. Ng’atno to kane osea kanyo, to ochako mana lando wachno. Adier, nolando wachno kamoro amora, ma koro Yesu ne ok nyal dhi e dala moro ka ji nene, ne en mana oko kuonde ma onge joma odakie. Kata kamano, ji moa kuonde duto nosiko ka dhi addhiya ire.