A A A A A

Mariko 1:1-22
1. Chakruok mar Wach Maber man kuom Yesu Kristo Wuod Nyasaye, nobet
2. kaka ondiki e kitap janabi Isaya niya, “Eri! Aoro jaotena mondo otel nyimi, mondo olosni yo
3. Ng’at moro kok e thim ni, ‘Losuru yo ni Ruoth! Losneuru yo moriere tir.’ ”
4. Kamano Johana Jabatiso notucho e thim, kalando wach ni mondo ji oyud batiso kaka ranyisi ni giseloko chunygi, mondo Nyasaye owenigi richogi.
5. Ji duto modak e piny Judea kod dala mar Jerusalem nodhi ire. Ne gihulo richogi, kendo ne obatisogi e aora Jordan.
6. Johana ne rwako law yie ngamia, kendo notueyo okanda mar del e nungone. Nochamo bonyo kod mor kich mae thim,
7. kendo ne olando wach niya, “Ng’ato biro bang’a man gi teko moloya, ma ok awinjora gonyo tond wuochene.
8. An abatisou gi pi to en obiro batisou gi Roho Maler.”
9. E ndalono Yesu nobiro koa dala mar Nazareth, e piny Galili, mi Johana ne obatise e aora Jordan.
10. Gikanyono mane Yesu owuokie pi, ne oneno ka polo obarore, kendo noneno Roho, machalo gi akuru, ka lor kuome.
11. Eka duol noa e polo, ma wacho niya, “In e Wuoda mahero. Chunya mor kodi!”
12. Gikanyono, Roho nogolo Yesu, motero e thim,
13. kuma le kod ondiegi nitie, nobet kuno kuom ndalo piero ang’wen, ka Satan teme. To malaika ema ne tiyone kuno.
14. Kane osemak Johana moter e tuech, Yesu nodhi Galili, mi olando Wach Maber mar Nyasaye,
15. kowacho niya, “Kinde osechopo! Loch Nyasaye chiegni. Lokreuru uwe richou, uyie kuom Wach Maber.”
16. Kane oyudo Yesu wuotho e dho nam Galili, ne oneno jolupo ariyo ma Simon gi Andrea owadgi, ka chiko rech e nam gi tol.
17. Ne owachonigi niya, “Luwauru mondo kar ywayo rech, to atimu joywa ji.”
18. Gikanyono ne giweyo tondegi, mi giluwe.
19. Yesu ne odhi nyime matin gi wuoth, mi oneno owete moko ariyo ma Jakobo kod Johana, yawuot Zebedi. Ne oyudo ginie yiegi, ka giloso tondegi.
20. Kane Yesu onenogi kamano, noluongogi, mi giweyo Zebedi wuon-gi e yie kod jotich, mi giluwo Yesu.
21. Ne gitundo Kapernaum, kendo kane chieng’ Sabato ochopo, Yesu nodhi e od lemo, mopuonjo ji.
22. Joma ne owinje kopuonjo, ne owuoro puonjne, nimar ne ok opuonj kaka jopuonj Chik puonjo, to ne opuonjo ka ng’at man gi teko.