A A A A A

Mathayo 28:1-20
1. Kar kogwen chieng’ Jumapil, kane chieng’ Sabato oserumo, Maria nya Magdala gi Maria machielo nobiro mondo olim liel.
2. To piny noyiengni matek apoya nono, kendo malaika mar Ruoth Nyasaye nolor koa e polo, mong’ielo kidi mane olorgo dho bur gi chien, mobetie.
3. Kit malaikano ne chalo gi mil polo, kendo lawe ne tar ka pe.
4. Jorit ne luoro omako malich mi otetni, kendo olokore mana ka joma osetho.
5. To malaika nowacho ni mongo niya, “Kik ubed maluor. Ang’eyo ni udwaro Yesu ma nyocha ogur e msalaba,
6. to oonge ka, nimar osechier mana kaka nowacho. Biuru une kama nende onindoe,
7. eka udhi piyo, uwach ni jopuonjrene ni osechier oa kuom joma otho, kendo otelo nyimgi odhi Galili, kuma gibiro nenee. Koro ero, asewachonu!”
8. Mongo noa e liel piyopiyo, kaluor, to kendo mor ahinya, mi giringo gidhi nyiso jopuonjrene.
9. To kane oyudo gidhi, ne gipo ka Yesu ochung’ e nyimgi, mi omosogi ni, “Okueuru.” Ne gisudo ire mi gimako tiende ka gimiye duong’.
10. Eka Yesu nowachonigi niya, “Kik ubed maluor, to dhiuru unyis owetena mondo odhi Galili, kuma gibiro nenae.”
11. Kane mongo pod wuotho dhi, to moko kuom jorit nodok Jerusalem, monyiso jodolo madongo gik moko duto mane osetimore.
12. Eka jodolo madongo nochokore gi jodong oganda, kendo ka ne gisepimo wach, ne gimiyo joritgo pesa mang’eny,
13. ka giwachonigi niya, “Nyaka uwach ni, ‘Jopuonjre Yesu nende obiro gotieno mi okwalo ringre ka wanindo.’ ”
14. Eka ne gimedo wachonigi ni, “Kapo ni ruoth owinjo wachno, to wanalos kode mondo kik gimoro marach timu.”
15. Joritgo nokawo pesago, motimo kaka nowachnigi. Wachno nolandore ahinya, kendo pod owachore e kind jo-Yahudi nyaka chil kawuono.
16. Jopuonjre apar gachiel nodhi, Galili e got mane Yesu owachonigi ni mondo gidhiye.
17. Kane ginene kuno, ne gigoyo chonggi piny ka gimiye duong’ to kata kamano moko kuomgi pod noriwo gi kiawa.
18. Yesu nosudo irgi, mowachonigi niya, “Osemiya teko duto e polo kendo e piny,
19. omiyo dhiuru ulok ogendini duto jopuonjrena, kubatisogi e nying Wuoro gi Wuowi gi Roho Maler,
20. kendo kupuonjogi rito weche duto masenyisou. To winjuru! An kodu ndalo duto nyaka giko piny.”