A A A A A

Mathayo 27:27-54
27. Bang’e askeche ruoth nokawo Yesu, motero e laru mar od ruoth, mi gichoko askeche duto, molwore.
28. Ne gilonyo lepe, mi girwakone kandhu makwar.
29. Bende ne giloso osimbo mar kudho mi gisidhone e wiye. Eka ne giketo luth e lwete korachwich, ka gichare, kendo giwachone niya, “Ruodh jo-Yahudi mondo odag aming’a!”
30. Ne ging’udho kuome olawo, kendo ne gikawo ludh cha, mi gichwadogo wiye.
31. Kane gisetieko chare kamano, ne gilonyo kandhu oko kuome, mi girwakone lepe owuon. Eka ne gitere oko mondo gigure e msalaba.
32. Kane giwuok oko, ne ginwang’o ja-Kurene moro ma nyinge Simon, mi gichuno mondo oting’ni Yesu msalape.
33. Kane gisechopo kama iluongo ni Golgotha, tiende ni ‘Kar Hanga Wich’,
34. ne gimiyo Yesu divai moruw gi yath makueyo rem mondo omadhi to kane osebile, notamore madhe.
35. Eka ne gigure, mi gipogore lepe gi ombulu.
36. Bang’ mano ne gibet piny kanyo ka girite.
37. Wach modonjnego, mawacho ni, “JALI E YESU, RUODH JO-YAHUDI”, noket e wi msalaba malo.
38. Jomecho moko ariyo bende nogur kode, achiel e bathe korachwich, to machielo e bathe koracham.
39. Joma ne kadho kanyo nojaro Yesu, katwenyone umgi,
40. kendo wachone niya, “In mane iwacho ni ibiro muko Hekalu, mi ichak iger bang’ ndalo adek, koro resri ane, ilor ia e msalaba, ka in Wuod Nyasaye adier!”
41. Kamano bende e kaka jodolo madongo gi jopuonj Chik kod jodong oganda nochare, kawacho niya,
42. “Noreso jomoko, to en koro dak oresre? Donge en ruodh Israel? Koro mondo olor ane oa e msalaba, eka wayie kuome.
43. Osebedo ka ogeno kuom Nyasaye mondo orese ane kohero, nikech nowacho ni en Wuod Nyasaye!”
44. Jomecho mane ogur kode bende noyanye mana kamano.
45. Piny duto notimo mudho, chakre sa auchiel nyaka sa ochiko,
46. kendo kar sa ochikono Yesu nokok matek niya, “Eli, Eli, lama sabakthani?” tiende ni, “Nyasacha, Nyasacha, iweya nang’o?”
47. Jomoko mane ochung’ kanyo nowinjo wechego, mowacho niya, “Ng’atni luongo Elija.”
48. To ng’at achiel kuomgi noringo piyopiyo, mokawo sipanj, onyumo e kong andwayo. Eka nochwowo sipanjno e dho odundu motero e dho Yesu gi odunduno mondo onyodhi.
49. Jomoko to nowacho niya, “Weuru wane ane ka Elija biro biro rese.”
50. To Yesu nochako okok matek, eka noweyo chunye owuok, motho.
51. Gikanyono nanga mane ogeng’o Kama Ler mar Hekalu noriedore diere ariyo, chakre malo nyaka piny. Piny noyiengni, kendo lwendni nobarore.
52. Liete bende noyawore, kendo jo Nyasaye mang’eny mane osetho nochier.
53. Bang’ chier Yesu, jogo nowuok e lietegi, modhi Jerusalem, Dala Maler, mi ji mathoth onenogi kuno.
54. Kane jaduong’ lweny kod joma ne konye rito Yesu oneno kaka piny yiengni, kendo kaka gik moko timore, ne gibedo maluor ahinya, mi giwacho niya, “Adier, ng’atni ne en Wuod Nyasaye!”