A A A A A

Mathayo 27:1-26
1. Kane piny oru gokinyi mang’ich, jodong oganda nopimo wach kaka digineg Yesu.
2. Eka ne gitueye mi gigole kanyo, gitere ir Pilato, ruoth mane jo-Rumi oketo.
3. Kane Judas, jandhok Yesu oneno ni oseng’ad ni Yesu buch tho, chunye nodoko malit ahinya, nodwoko siling’ piero adek kande ni jodolo madongo kod jodong oganda,
4. kowachonigi niya, “Asetimo richo kuom ndhogo remo ma onge ketho.” To ne gidwoke ni, “Mano obadho mana in! Ok en wachwa.”
5. Kane Judas owinjo kamano, nowito pesago e Hekalu, modhi odere.
6. Jodolo madongo nokawo pesago, kawacho e kindgi niya, “Chik ok oyie mondo oket pesagi kar keno mar Hekalu, nikech gin pesa remo.”
7. Omiyo ne gipimo wach, mi ging’iewo puoth jachue agulni gi pesago mondo obed kama inyalo yikoe joma welo.
8. Mano emomiyo puodhono iluongo ni Puoth Remo nyaka chil kawuono.
9. Kamano gima ne Jeremia janabi okoro notimore. Nosekoro niya, “Ne gikawo siling’ piero adek, ma en nengo mar ng’at mane jo-Israel moko ogoyo nengone,
10. mi ging’iewo puoth jachue agulni, kaka ne Ruoth Nyasaye ochika.”
11. Yesu koro noter e nyim ruoth Pilato, mi ruoth nopenje niya, “In e ruodh jo-Yahudi koso?” Yesu to nodwoke ni, “In ema isewacho kamano.”
12. To kane jodolo madongo gi jodong oganda ochung’ donjone, to ne ok odwoko gimoro.
13. Eka Pilato nowachone niya, “Donge iwinjo weche madongo ma jogi donjonigogi?”
14. To Yesu ne ok odwoko kata wach achiel, omiyo ruoth nowuoro ahinya.
15. To higa ka higa e Sap Pasaka, ruoth ne gonyo ng’at achiel ma ji okwaye kuom joma otue.
16. To ndalogo noyudo nitie ng’at motue marahuma, ma nyinge Yesu Baraba.
17. Omiyo kane ji osechokore kanyakla, Pilato nopenjogi niya, “Ng’ano mudwaro mondo agonynu, Yesu Baraba, koso Yesu miluongo ni Mesia?”
18. Nowacho kamano nikech nong’eyo maber ni gitero Yesu ire mana nikech nyiego.
19. Kane oyudo obet e kom ng’ado bura, chiege noorone wach niya, “Kik imul wach ng’at makareno, nikech wachne nende ochanda ahinya e lek gotieno.”
20. To noyudo jodolo madongo gi jodong oganda osesemo ji mondo okwa Pilato ogonynigi mana Baraba, to Yesu mondo onegi.
21. Emomiyo kane ruoth openjogi ng’at mane gidwaro mondo ogonynigi kuom ji ariyogo, to ne gidwoke ni, “Gonynwa Baraba!”
22. Eka Pilato nopenjogi ni, “To ka kamano, to atim ang’o gi Yesu miluongo ni Mesia?” Giduto ne gidwoke niya, “Gure e msalaba!”
23. To nochako openjogi ni, “Ere gima rach mosetimo, momiyo onego ogure?” To ne gimedo kok moloyo, ka giwacho ni, “Gure!”
24. Kane Pilato oneno ni ok ginyal yie kode, kendo tulo ema dwaro wuok, nokawo pi, mologo e nyim ji, kowacho niya, “An aonge bura kuom remb ng’atni. Mano en wachu!”
25. To ji duto nodwoko niya, “Rembe mondo obed e wiwa, kendo e wi nyithindwa.”
26. Eka Pilato nogonyonigi Baraba, kendo kane osegolo chik mochwad Yesu malit, nochiwe mondo ogure e msalaba.