A A A A A

Mathayo 26:51-75
51. To ng’at achiel kuom joma ne nigi Yesu norieyo bado, mowuodho liganglane, mochadhogo it jatich jadolo maduong’ oko.
52. To Yesu nowachone niya, “Dwok liganglani e olalo, nikech ji duto makawo ligangla notho mana tho ligangla.
53. Uparo ni ok anyal kwayo Wuora, mi oorna piyopiyo malaika mang’eny moloyo ogend lweny apar gariyo?
54. To ka kamano, to wach Muma mawacho ni gigi nyaka timre, dichop nadi?”
55. Sa nogo Yesu nowacho ni oganda mane obirono niya, “Ere gima omiyo ubirona gi ligengni kod arunge, ka joma dwaro jamecho? Pile yande abet ka apuonjo e Hekalu, to ne ok umaka.
56. To magi duto otimore mondo wach mane jonabi ondiko ochop kare.” Eka jopuonjrene duto noringo moweye.
57. Joma ne omako Yesu notere e od Kaiafa, jadolo maduong’ kuma ne jopuonj Chik kod jodong oganda osechokore.
58. To Petro noluwe gi chien nyaka laru mar jadolo maduong’. Nodonjo kanyo mobet piny gi jorit, mondo owinj giko mar wachno.
59. Jodolo madongo gi jobura duto ne dwaro weche mag mirambo ma digidonjnigo ni Yesu mondo onegi.
60. To ne ok ginwang’o wach moro, kata obedo ni joneno mang’eny mag miriambo nobiro kamano. To mogik, ji ariyo nochung’ e nyim jobura,
61. mowacho niya, “Ng’atni nowacho ni onyalo ketho Hekalu mar Nyasaye, mi kendo ochak ogere kuom ndalo adek.”
62. Eka jadolo maduong’ nochung’ mopenjo Yesu ni, “Ok idwokie wach moro kuom weche ma jogi donjonigo koso?”
63. Yesu to noling’ aling’a thi. Jadolo maduong’ nowachone niya, “Aketi mondo ikuong’ri gi nying Nyasaye Mangima: Nyiswa ane ka in Kristo, Wuod Nyasaye.”
64. Yesu nodwoke ni, “Ero, isewacho, to awachonu ni chakre kawuono, ubiro neno Wuod Dhano kobet e bat korachwich mar Nyasaye Ma Nyalo Gik Moko Duto, kobiro e boche polo.”
65. Kane jodolo maduong’ owinjo kamano, noyiecho lawe kowacho ni, “Oseyanyo Nyasaye! Koro ang’o momiyo pod wadwaro joneno? Ero, usewinjo kaka oyanyo Nyasaye!
66. Un uneno ang’o?” Ne gidwoke ni, “Bura oloye! Nyaka otho!”
67. Bang’e ne ging’udho kuome olawo, mi gigoye adhong’, kendo githale,
68. ka gipenje ni, “In Kristo! Hulnwa ane ng’ama ogoyi!”
69. To noyudo Petro obet oko e laru. Jatich moro manyako nodhi ire, mowachone niya, “In bende ne in kod Yesu ja-Galili.”
70. To ne okwer e nyimgi duto, kowacho ni, “Ok ang’eyo gima iwacho.” Eka noa kanyo, modhi e dho rangach.
71. Nyako machielo nonene kueno, mowacho ni joma ne ni kanyo niya, “Jali bende ne ni kod Yesu ja-Nazareth.”
72. To ne ochako okwer kendo, kokuong’ore niya, “Ok ang’eyo ng’atno!”
73. Bang’ kinde matin, joma nochung’ kanyo nosudo machiegni, mowacho ni Petro niya, “Kwerie ane ka ok in achiel kuomgi, nikech dhok miwacho ema fwenyi.”
74. Eka nochako kuong’ore, koramo ni, “Ok ang’eyo ng’atno.” To gikanyono thwon gweno nokok,
75. mi Petro noparo gima ne Yesu osewacho ni, “Kapok thwon gweno okok to nikweda didek.” Mano omiyo Petro nowuok oko, moywak malit.