A A A A A

Mathayo 26:26-50
26. Kane gichiemo kamano, Yesu nokawo makati, moguedho, eka nong’ingo, momiyo jopuonjrene, kowacho niya, “Kawuru, ucham. Ma e ringra.”
27. Bang’e nokawo kikombe, kendo kane osegoyo ni Nyasaye erokamano, nomiyogi kowacho niya, “Madhuru uduto,
28. nikech ma e remba, mochuer ni ji mang’eny, kitimonigigo Winjruok gi Nyasaye mondo owenigi richogi.
29. Awachonu ni chakre kawuono ok nachak amadh divai ngang’ nyaka chop amadh divai manyien kodu e piny Wuora.”
30. Bang’ mano ne giwer, to kane gisewer, ne giwuok gidhi e got Zeituni.
31. Eka Yesu nowachonigi niya, “Uduto ubiro ringo uweya gotienoni nikech gima ang’ notimrena, nimar ondiki e Muma ni, ‘Ananeg jakwath, mi rombe noke.’
32. To ka osechiera, to natel nyimu adhi Galili.”
33. To Petro nodwoke niya, “Kata ka ji duto oringo oweyi nikech gima otimoreni, anto ok naweyi ngang’.”
34. Yesu nodwoke ni, “Adier awachoni ni, otieno ma kawuononi, ka pok thuon gweno okok, to ibiro kweda didek.”
35. To Petro nokone niya, “Ooyo, ok nakwedi ngang’ kata ka ochuno ni nyaka atho kodi.” Jopuonjrene mamoko duto bende nowacho mana kamano.
36. Bang’e yesu nodhi gi jopuonjrene kama iluongo ni Gethsemane, mi owachonigi niya, “Beduru kaeri, ka anto adhi kucha mondo alem.”
37. Nokawo Petro gi yawuot Zebedi ariyo odhigo. Eka chunye nochako doko malit, ka oparore ahinya.
38. Nowachonigi niya, “Chuny lit ma an-go lich, madwaro mana nega. Beduru ka, kukonya rito.”
39. Eka nochwalore nyime matin, mopodho piny auma, kolemo niya, “A Wuora, kanyalore to kikombe mar masira ni mondo okadha; to kik obed kaka an ema adwaro to mana kaka in ema idwaro.”
40. Eka nodok ir jopuonjrene adek kande, moyudo ka nindo oterogi, mi owacho ni Petro ni, “Kara unindo! Ok unyal konya rito kata mana kuom sa achiel kende?
41. Beduru kuneno mondo ulem, kik udonj e tem. Adier, chuny oyie, to ringruok ema nyap.”
42. Yesu nochako odok mar ariyo, mi olemo niya, “Wuora, ka kikombeni ok nyal kadho mak amadho, to gima idwaro ema mondo otimre.”
43. Ne ochako odwogo, monwang’o ka nindo ochako oterogi nikech wengegi ne pek.
44. Ne oweyogi, mi ochako odok olemo kendo mar adek, konwoyo mana weche mane osewacho mokwongo.
45. Bang’e ne ochako odwogo ir jopuonjrene, mopenjogi niya, “Pod unindo aninda kuyueyo? Winjuru, sa koro chiegni mibiro chiwoe Wuod Dhano e lwet joricho.
46. Chunguru, wadhiuru. Ero, jandhona osekayo machiegni.”
47. Kane Yesu pod loso, Judas, ma achiel kuom jopuonjre apar gariyo, notucho gi oganda maduong’ man gi ligengni kod arunge, koa ka jodolo madongo kod jodong oganda.
48. Jandhokne nosenyiso jogo gima obiro timo, kowachonigi niya, “Ng’at ma ang’ amoso kanyodho e en. Makeuru!”
49. Kamano Judas nodhi ir Yesu piyo-piyo, monyodhe, komose ni, “Misawa, japuonj.”
50. To Yesu nowachone niya, “Omera, tim atima gima okeli.” Eka jogo nobiro momako Yesu matek.