A A A A A

Mathayo 26:1-25
1. Kane Yesu osetieko wechego duto, nowacho ni jopuonjrene niya,
2. “Ung’eyo ni bang’ ndalo ariyo Sap Pasaka biro betie, kendo nondhog Wuod Dhano mondo ogur e msalaba,”
3. To e kindeno, jodolo madongo kod jodong oganda ne jochokre e laru mar jadolo maduong’ ma nyinge Kaiafa.
4. Ne gichano kaka digimak Yesu ling’ling’ mondo ginegi.
5. To ne gineno ni ber mondo kik gimake e ndalo Sawo, nikech dipo ka ji otimo koko.
6. Kane Yesu ni Bethania e od Simon jadhoho,
7. dhako moro nobiro ire gi chupa molos gi alabasta, moting’o mo mang’ue ng’ar ma nengone tek, mi oolo e wi Yesu, ka Yesu chiemo.
8. To kane jopuonjrene oneno kamano, mirima nomakogi, mi gipenjore niya, “Morni iketho nang’o?
9. Ka da ni oloke, to da okelo pesa mang’eny, mi opog ni joma odhier.”
10. To Yesu nong’eyo gima giparo, mowachonigi niya, “Ere gima omiyo uchando dhakoni? Osetimona gima kare kendo maber.
11. Joma odhier ni kodu ndalo duto, to an ok an kodu ndalo duto.
12. Kane oolo morni kuoma, to nomiyo ringra odoko moikore ni yik.
13. Awachonu adier ni kamoro amoro ma nolandie wach maber man kuomani e piny duto to gima dhakoni osetimo bende nohul, kiparego.”
14. Bang’e, ng’at achiel kuom jopuonjre Yesu apar gariyo, ma nyinge Judas Iskariot, nodhi ir jodolo madongo,
15. mopenjogi niya, “Ang’o ma dumiya, ka aketo Yesu e luetu?” Kuom mano ne gimiye siling’ piero adek.
16. Omiyo chakre chieng’no, Judas nochako rango yo ma dondhoggo Yesu.
17. Chieng’ mokwongo mar Sap makati ma ok ketie Thowi, jopuonjre Yesu nodhi ire, mopenje ni, “Ere kama idwaro ni mondo waiknie Sap Pasaka?”
18. Nodwokogi niya, “Dhiuru Jerusalem ir ng’at moro, mondo uwachne ni, ‘Japuonj owacho ni sane osechopo, kendo obiro chamo Sap Pasaka e odi kod jopuonjrene.’ ”
19. Jopuonjrene notimo kaka Yesu nowachonigi, mi gidhi giiko Pasaka.
20. Kane koro piny oseyuso, Yesu nobet piny kod jopuonjrene apar gariyo mondo ochiem,
21. kendo kane oyudo gichiemo nowachonigi niya, “Awachonu adier ni ng’at achiel kuomu biro ndhoga.”
22. Kane giwinjo kamano, chunygi nochandore malit, mi moro ka moro openje ni, “Ruoth, en an koso?”
23. Yesu to nodwokogi niya, “Ng’at achiel maluto lwete koda e tawo kuomu, un ji apar gariyo, ema biro ndhoga.
24. Wuod Dhano biro tho mana kaka Muma wacho, to mano kaka nodok malit ni ng’at ma biro ndhoge! Da obedo maber ni ng’atno ka dine ok onywole.”
25. To Judas, mane biro ndhoge, nopenje niya, “Japuonj an e ng’atno koso?” Eka Yesu nodwoke ni, “Isewacho.”