A A A A A

Mathayo 25:31-46
31. Bang’ mano Yesu nowacho niya, “Ka Wuod Dhano obiro e duong’ne maler, kaachiel gi malaika duto, to nobedi e kom lochne man gi duong’,
32. kendo ogendini duto nochokre e nyime. Nopog ji e migepe ariyo, mana kaka jakwath pogo rombe kod diek,
33. koketo rombe e bade korachwich, to diek e bade koracham.
34. Eka nowachi ni joma ni e bade korachwich niya, ‘Biuru, un joma Wuora oseguedho, mondo ukaw piny moseiknu chakre chwech piny,
35. nikech ka ne kech kaya, to ne umiya chiemo, kendo kane riyo oloya, to ne umiya pi amodho, bende kane an wendo, to ne urwaka,
36. kendo ka ne an duk, to ne umiya lewni. Kamano bende kane atuo to ne ulima, kendo kane anie jela to ne ubiro unena.’
37. Eka joma karego nodwoke niya, ‘Ruoth, karang’o mane wanenie ka kech kayi, mi wamiyi chiemo, kata ka riyo oloyi, mwamiyi pi imodho?
38. Koso, karang’o mane wanenie ka in wendo, mi warwaki, kata ka in duk, mwamiyi lewni?
39. Bende karang’o mane wanenie kituo kata ka inie jela, mwabiro waneni?’
40. Eka Ruoth nodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni gimoro amora mane utimo ni ng’at achiel matinie moloyo kuom owetenagi, to an ema nutimona.’
41. “Bang’ mano enowach ni joma nie bade koracham ni, ‘Un joma okuong’! Ayeuru kuoma, udhi e mach mak tho, moseiki ni Satan kod malaikane,
42. nikech kech ne kaya, to ne ok umiya chiemo, kendo riyo ne oloya, to ne ok umiya pi amodho,
43. bende ne an wendo, to ne ok urwaka, kendo ne an duk, to ne ok umiya lewni. Ne atuo kendo ne anie jela, to ne ok ubiro unena.’
44. To gin bende ginidwoke niya, ‘Ruoth, karang’o mane wanenie ka kech kayi, kata ka riyo oloyi, kata ka in wendo, kata ka in duk, kata kituo, kata ka inie jela, to ok wakonyi?’
45. Eka enodwokgi niya, ‘Awachonu adier ni, kane ok utimo kamano ni achiel matinie moloyo kuom joma tindogi, to an ema ne ok utimona.’
46. Eka Yesu notieko, ka wacho niya, “Jogi noter e kum mochwere, to joma kare nodhi e ngima mosiko.”