A A A A A

Mathayo 21:1-22
1. Kane gichopo Bethfage e got Zeituni, man machiegni gi Jerusalem, Yesu nooro jopuonjrene ariyo nyime, kowachonigi niya,
2. “Dhiuru e dala man nyimu cha, to gikanyono mudonjoe ubiro nwang’o kanyna motue, kaachiel gi nyathine. Gonygiuru mondo ukelna gi.
3. To ka ng’ato openjou gimoro, to wachneuru ni, ‘Wuon-gi dwarogi.’ Kowinjo wachno, to obiro yie ukawgi mana gi sano.”
4. Mano notimore mondo wach mane janabi owacho ochopi. Nowacho niya,
5. ‘Nyisuru jo-Sayun ni, Neuru! Ruoth biro iru, kamuol, kendo koidho kanyna. Chutho oidho kanyna matin. Adier, en mana nyathi kanyna.’
6. Jopuonjrego nodhi, motimo kaka Yesu nowachonigi.
7. Ne gikelo kanyna gi nyathine, mi gipedho lepgi e dieng’egi, mi Yesu obetie.
8. Ji mathoth nopedho lepgi e yo, to jomoko nong’ado bede yien ema opedho e yo.
9. Joma notelo nyim Yesu, kod joma ne luwo bang’e nokok niya, “Duong’ obed ni Wuod Daudi! Ogwedh ng’ama biro e nying Ruoth! Duong’ obed ni Nyasaye e polo malo!”
10. Kane Yesu odonjo Jerusalem, dala duto nosakni, ka ji penjore ni, “Jali en ng’a?”
11. To oganda mane kowo Yesu nodwokogi ni, “Ma e Yesu, janabi moa Nazareth e piny Galili.”
12. Yesu nodonjo e Hekalu, moriembo ji duto mane loko ohala kendo ng’iewo gik moko kanyo. Nokawo mesni mag jowil pesa, kod kombe mag jolok akuche, mogoyo piny.
13. Eka nowachonigi niya, “Ondiki e Muma ni, ‘Oda noluong ni od lemo.’ Un to uloke od jomecho!”
14. Muofni kod rang’onde nobiro ire e Hekalu, mochangogi.
15. To kane jodolo madongo kod jopuonj Chik oneno honni mane otimo, kendo kaka ne nyithindo kok ei Hekalu ni, “Duong’ obed ni Wuod Daudi,” mirima nomakogi,
16. mi giwachone niya, “Bende iwinjo gima jogi wacho?” To Yesu nodwokogi ni, “Ee, awinjo. To pok usomo Muma kama wacho ni, ‘Isemiyo nyithindo mayom, koda ka mago mapod dhoth, paki maber’?”
17. Bang’ mano noa Jerusalem oweyogi, modhi obworo Bethania.
18. Kinyne gokinyi, kane Yesu dok Jerusalem, kech nochako kaye.
19. Noneno ng’owo moro e bath yo, to kane osudo bute machiegni, ne ok oyudo olemo kuome, to mak mana pote kende. Omiyo nowacho ni yadhno niya, “Kik ichak inyag olemo kendo nyaka chieng!” Gikanyono ng’owono notwo.
20. Kane jopuonjrene oneno gima otimore ni yadhno, ne giwuoro, mi gipenjo niya, “Ere kaka ng’owoni otwo piyo kama?”
21. To Yesu nodwokogi ni, “Awachonu adier ni, ka un gi yie, ma ok uriwo gi kiawa to un bende unutim gima otim ni ng’owoni. To ok mano kende ema nubed gi teko mar timo, to kata mana godni, kuwachone ni, ‘Mukri, inyumri e nam,’ to notimre mana kamano.
22. Ka un gi yie, to unuyud gimoro amora mukwayo kulemo.”