A A A A A

Fweny 21:1-27
1. Bang’ mano, naneno polo manyien gi piny manyien. Polo mokwongo gi piny mokwongo noserumo, kendo nam bende noselal nono.
2. Eka ne aneno Dala Maler, ma en Jerusalem manyien, kalor piny a e polo kuom Nyasaye, koikore ka miaha moikore ni chwore.
3. Ne awinjo dwol maduong’ moa e kom maduong’ kawacho niya, “Koro Nyasaye osebiro dak gi ji! Obiro dak kodgi kendo ginibed joge. Nyasaye owuon biro bet kodgi, mi obed Nyasachgi.
4. Enoywe pi wang’gi duto, kendo tho kata ywak kata nduru kata rem ok nochak obedie nikech gik machon noserumo.”
5. Eka Jal mane obet e kom duong’ nowacho niya, “Neuru! Aloso gik moko duto bedo manyien!” Bende nokona ni, “Ndik wachno, nikech wechegi gin weche migeno kendo ma adiera.”
6. Bang’ mano nowachona niya, “Gik moko duto osetimore! An e Alfa gi Omega, tiende ni Chakruok gi Giko. Ng’at ma riyo oloyo anami pi soko mar ngima nono, ma ok ochulo gimoro.
7. Ng’at molocho noyud gigo, kendo anabed Nyasache, to enobed wuoda.
8. To ngoche, gi joma ok oyie, kod jomriambo duto, kargi nobed mana ataro maliel gi ligek mach, ma en tho mar ariyo!”
9. Eka achiel kuom malaika abiriyo mane nigi tewni moting’o masiche mogik abiriyo, nobiro ira, mowuoyo koda. Nowachona niya, “Bi mondo anyisi Miaha, ma en chi Nyarombo.”
10. Eka malaikano notera malo ewi got maduong’ kendo mabor, ka an ei Roho, mi onyisa Jerusalem, Dala Maler, kalor piny a e polo kuom Nyasaye,
11. ka nigi duong’ maler duto mar Nyasaye. Lerne ne rieny ka kidi ma nengone tek, kaka jasper maler ahinya.
12. Ne en gi ohinga maduong’ kendo mabor man gi dhorangeye apar gariyo, ma malaika apar gariyo rito. To nying dhoudi apar gariyo mag nyithind Israel nondiki e dhorangeyego.
13. Dhorangeye adek ne ni yo wuokchieng’, kendo adek yo nyandwat, to adek mamoko yo milambo, kendo adek yo podho chieng’.
14. To ohinga mar dalano ne nigi kite mag mise apar gariyo ma ondikie nying joote apar gariyo mag Nyasaye.
15. Malaika mane wuoyo kodano, ne nigi luth mar rapim molos gi dhahabu mopimogo dalano gi dhorangeyene kod ohingane.
16. Bor gi lach mar dalano romre koni gi koni. Malaikano nopime gi ludhno, mi oyudo ni oromo kilomita alufu ariyo. Borne gi lachne kod borne modhi malo ne romre duto.
17. Eka nopimo ohingane, mi oyudo ni oromo bede mia achiel gi piero ang’wen, kipimo gi bat mar dhano, ma en rapim mane malaika otiyogo.
18. Kor ohinga noger ji jasper, to dala hie ne dhahabu lilo marieny ka rang’i maler.
19. Mise mar ohinga mar dala, nolos gi kite ma nengogi tek mopogore opogore. Kidi mokwongo mar mise ne jasper, to mar ariyo ne safir, to mar adek ne kalkedo, to mar ang’wen ne zumaridi,
20. to mar abich ne sardonikso, to mar auchiel ne sardius, to mar abiriyo ne krusolith, to mar aboro ne berul, to mar ochiko ne topaz, to mar apar ne krusopraso, to mar apar gachiel ne huakintho, to mar apar gariyo ne amethuso.
21. Dhorangeye apar gariyogo to ne kite apar gariyo ma nengogi tek, miluongo ni lulu, kendo dhorangach ka dhorangach nolos gi lulu achiel achiel. Yor dalano ne dhahabu lilo marieny ka rang’i.
22. Ne ok aneno Hekalu e dalano, nimar Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto kod Nyarombo ema obedo Hekalu mare.
23. Dalano ok dwar chieng’ kata due marieny kuome, nikech duong’ maler mar Nyasaye ema miye ler, kendo Nyarombo e tache.
24. Ogendini mag piny nowuoth e lerne, kendo ruodhi mag piny nokel duong’gi e iye.
25. Dhorangeyene ok nolor godiechieng’, to gotieno bende nobed maonge kuno.
26. Duong’ gi mwandu mag ogendini nokel e iye.
27. To gimoro amora ma ok ler, kata ng’at matimo gik mamono, kata mariambo, ok nodonjie ngang’ to mak mana jogo ma nyinggi ondiki e kitap Nyarombo mar ngima.

Fweny 22:1-21
1. Bang’ mano, malaikano nonyisa aora mar pi ngima marieny ahinya, kendo mamol kaa e kom duong, mar Nyasaye gi mar Nyarombo.
2. Ne omol e dier yor dalano, to e bath aora koni gi koni, ne nitie yath mar ngima manyago olembe kido apar gariyo. To olembego chiek due ka due, kendo pot yadhno ema ithiedhogo ogendini.
3. Gik ma Nyasaye okwedo to nolal nono. Kom duong’ mar Nyasaye gi Nyarombo ema nobedie, kendo jotichne nolame.
4. Gininene wang’ gi wang’, kendo nyinge nobed e lela wang’gi.
5. Otieno ok nochak obedie, kendo ok ginidwar ler mar taya kata mar chieng’, nikech Ruoth Nyasaye nomigi ler, kendo ginibed gi loch nyaka chieng’.
6. Eka malaikano nowachona niya, “Wechegi gin weche migeno kendo ma adiera, kendo Ruoth Nyasaye ma oro Roho mare ni jonabi oseoro malaikane mondo onyis jotichne gik mabiro timore piyopiyo.”
7. Yesu owacho ni, “Winji! Abiro piyo” Ng’at momako weche mokor manie kitabuni en jahawi!
8. An Johana ema ne awinjo gigi kendo anenogi. Kane awinjogi kendo anenogi kamano, to ne apodho piny e tiend malaika mane nyisagi.
9. To ne okwera ni, “Ngang’! Kik itim kamano! An mana jatich wadu matiyo kodi kaachiel gi owetena ma jonabi kod joma omako weche manie kitabuni. Nyasaye kende ema mondo ilam!”
10. Bang’ mano malaikano nowachona niya, “Kik iling’ gi weche mokor manie kitabuni, nikech kinde moketi chiegni!
11. We ng’at matimo richo otim atima richo, kendo ng’at ma ochido gie chunye, obed abeda mochido gie chunye. To ng’ama kare, obed abeda makare, kendo ng’ama ler, obed abeda maler.”
12. Yesu wacho niya, “Winji! Abiro piyo, kendo akelo pok ma an-go mondo ami ng’ato ka ng’ato moromo gi tichne.
13. An Alfa gi Omega, tiende ni Jal Mokwongo kendo Mogik, kendo Chakruok gi Giko.”
14. “Joma oselwoko lepgi gin johawi, nimar ginibed gi thuolo mar chamo olemb yadh ngima, kendo mar donjo e dhorangeye mag dala.
15. To guogi gi jojuogi, gi joma terore, gi jonek, gi joma lamo nyiseche manono, kod ji duto ma ohero miriambo kendo matimo gik ma ok adiera, nobed oko.
16. “An Yesu aseoro malaikana mondo ohulnu wechegi ukonygo kanyakla mag jo-Kristo. An Nyakwar Daudi, kendo an sulue mar okinyi.”
17. Roho gi Miaha wacho ni, “Bi!” Ng’ama owinjo, bende mondo owach ni, “Bi!” To ng’ama riyo oloyo, mondo obi oyud pi mar ngima nono, mak ochulo gimoro.
18. An Johana asiemo ng’ato ka ng’ato mawinjo weche mokor manie kitabuni niya, “Ka ng’ato omedo wach moro kuomgi, to Nyasaye nomedne masiche mondik e kitabuni.
19. Bende ka ng’ato ogolo wach moro kuom weche mokor manie kitabuni, to Nyasaye nogol kuome pok ma doyudo kuom yadh ngima kendo kuom Dala Maler mondiki e kitabuni.”
20. Jal manyiso wechegi duto wacho niya, “Adier, abiro piyo!” Obed kamano! Bi, Ruoth Yesu!
21. Ng’wono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu uduto.