A A A A A

Fweny 16:1-21
1. Bang’e ne awinjo dwol maduong’ moa e Hekalu kawacho ni malaika abiriyogo niya, “Dhiuru uol tewni abiriyo mag mirimb Nyasaye e piny.”
2. Kuom mano, malaika mokwongo nodhi moolo tape e piny, mi adhonde maricho kendo malit nomako joma ne nigi alama mar Ondiek, kendo mane lamo gima ket kode.
3. Eka malaika mar ariyo noolo tape e nam, mi pi nam nolokore remo machalo remb ng’at motho, kendo gik mangima duto mae nam notho.
4. Kamano bende malaika mar adek noolo tape e aore gi sokni, mi pigegi nolokore remo.
5. Eka ne awinjo malaika man gi teko kuom pige kawacho niya, “A Ng’ama Ler, mantie kendo mane nitie! Bura miseng’ado ni, iseng’ado e yo makare,
6. nikech joma nochuero remb jo-Nyasaye kod jonabi isemiyo remo mondo omadhi!”
7. Eka ne awinjo kendo-mar-misango kawacho niya, “Adier, in Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, ing’ado bura madieri kendo makare!”
8. Bang’ mano, malaika mar ang’wen noolo tape e wang’chieng’, mi wang’ chieng’ nomi teko mar wang’o ji ka mach.
9. Omiyo ji nowang’ malit ahinya, to kata kamano ne giyanyo ayanya nying Nyasaye man gi teko mar kelo masichego, kendo ne gitamore loko chunygi mondo gimiye duong’.
10. Eka malaika mar abich noolo tape e kom duong’ mar Ondiek malichno, mi piny Ondiek notimo mudho! Ji nokayo lewgi nikech rem malit mane gin-go,
11. to ne giyanyo ayanya Nyasach polo nikech rem kod adhonde ma gi-go, to kendo ne ok gilokore giweyo timbegigo.
12. Bang’e malaika mar auchiel noolo tape e aora maduong’ mar Yufrate, mi pige nodwono mondo yo olosre ni ruodhi mane biro a yo wuokchieng’.
13. Bang’ mano naneno chuny adek mochido machalo gi ogwende, kawuok e dho Thuol malich, kendo e dho Ondiek, kendo e dho Janabi mar Miriambo.
14. Chunygo gin jochiende, kendo gin gi teko mar timo honni. Gidhi ir ruodhi duto mag piny ngima mondo gichokgi ni lweny manobedie Chieng’ Maduong’ mar Nyasaye Manyalo gik Moko Duto.
15. (Neuru! Abiro ka jakuo! Ng’at ma neno, kendo ma orwako lepe mondo wiye kik kuodi kowuotho duk, en jahawi!)
16. Chunygo nochoko ruodhigo kama iluongo gi dho Hibrania ni Harmagedon.
17. Malaika mar abiriyo noolo tape e kor yamo, mi dwol maduong’ nowuok e kom duong’ manie Hekalu kawacho niya, “Osetimore!”
18. Bang’ mano, ne nitie mil polo makakni, gi dwol moko, kod mor polo. Piny bende noyiengni matek mapok oyiengnie kamano nyaka a chuech dhano. Adier, ne en yiengni piny marachie moloyo!
19. Dala maduong’ nobarore didek, kendo mich ogendini duto mae piny nomukore. Nyasaye noparo Babulon dala maduong’, mi ne omiyo omadho kikombe mar divai mar mirimbe mager!
20. Chulni duto nolal nono kaachiel gi gode duto.
21. Kite mag pe madongongo, ma achiel pekne dirom kilo piero abich, noa e polo mogoyo ji, mi ne giyanyo Nyasaye nikech masich peno, nimar ne en masira marach ahinya!