A A A A A

Fweny 11:1-19
1. Eka ne omiya odundu machalo gi luth mar rapim, mi owachna niya, “A malo mondo ipim Hekalu mar Nyasaye kod kendo-mar-misango, kendo mondo ikwan joma lemo e iye kanyo.
2. To iwe laru maoko manie nyim Hekalu mak ipimo, nimar osemiye joma ok jo-Yahudi, kendo gibiro nyono dala maler gi tiendegi kuom dueye piero ang’wen gariyo.
3. To abiro miyo jonenona ariyo teko. Ginirwakre gi gunia, kendo ginihul wach moa kuom Nyasaye kuom ndalo alufu achiel gi mia ariyo kod piero auchiel.”
4. Joneno ariyogo gin yien ariyo mag zeituni, kendo gin teyni ariyo mochung’ e nyim Ruodh piny ngima.
5. Ka wasikgi dwaro hinyogi, to mach wuok e dhogi kendo tiekogi. Mano e tho ma ng’ato ang’ata madwaro hinyogi nyaka thogo.
6. Gin gi teko mar loro polo mondo koth kik chue e ndalo ma gihuloe wach. Bende gin gi teko mar loko pige doko remo, kendo gin gi teko mar kelo tuoche mopogore opogore e piny e kinde akinda ma gidwaro.
7. To ka gisetieko hulo wach momigi, to ondiek mowuok e Bur Matut Maonge Gikone noked kodgi, mi logi kendo neggi.
8. Ringregi noriere e yo mar dala maduong’ ma iluongo gi ngero ni Sodom kata Misri, ma en dala mane ogurie Ruodhgi.
9. To ji moa e ogendini duto gi dhoudi duto, kendo mawacho dhok duto, bende moa e pinje duto, nong’i ringregi kuom ndalo adek gi nus, kendo ok giniyie mondo oyikgi.
10. Ji duto modak e piny nogo siboi kuom thogi, kendo ginimire chiwo, nikech jonabi ariyogo nosebedo kasando joma odak e piny.
11. To bang’ ndalo adek gi nusgo muya mar ngima moa kuom Nyasaye nodonjo kuomgi, mi gichung’ gi tiendegi. Kibaji maduong’ nomako joma ne onenogi!
12. Bang’ mano, jonabi ariyogo nowinjo dwol makok matek gie polo, kawachonigi niya, “Biuru malo ku!” Kuom mano ne giidho malo mana ka wasikgi nenogi
13. Gikanyono, piny noyiengni matek, mi bath dalano moromo achiel kuom apar nomukore, kendo ji alufu abiriyo notho. To joma odong’ nobwok malich, kendo nomiyo Nyasaye duong’!
14. Masira mar ariyo koro osekadho, to neuru, masira mar adek biro biro piyo.
15. Eka malaika mar abiriyo nogoyo tung’ne, kendo dwol moko nokok matek e polo kawacho niya, “Loch mar pinyni koro osedoko mar Ruodhwa kod Mesia mare, kendo obiro locho nyaka chieng’.”
16. Eka jodongo piero ariyo gang’wen mobedo e kombegi mag duong’ e nyim Nyasaye kande, nokulore piny nyaka e lowo, mi olamo Nyasaye,
17. kawacho niya, “A Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto! In Ruoth mantie kendo mane nitie! Wagoyoni erokamano nikech isekawo tekoni maduong’, kendo isechako locho.
18. Mirima nomako ogendini, to koro chieng’ mirimbi iwuon osechopo. Kinde osechopo ma iyaloe joma otho, kendo ichiwoe pok ni jotichni ma jonabi, kod jogi, kaachiel gi ji duto madongo gi matindo moluoro nyingi. En kinde mitiekoe jogo maketho piny.”
19. Eka Hekalu mar Nyasaye manie polo noyawore, kendo Sandug Muma nonenore e Hekalu, mi polo omil kakakni ka mach. Dwol moko makok matek nowinjore, kendo polo nomor, bende piny noyiengni, kendo pe nochue mang’eny.