A A A A A

Fweny 1:1-20
1. Ma e fweny mane Nyasaye omiyo Yesu Kristo mondo onyisgo jotichne gik ma nyaka timre piyo. To Kristo nooro malaikane ir Johana jatichne mondo odhi onyise wach fwenyno,
2. mi Johana nonyiso ji gik moko duto mane oneno. Adier, noneno gik mane Nyasaye dwaro timo, kendo mane Yesu Kristo bende osewacho ni adier.
3. Ng’at masomo kitabuni kod joma winjo weche mokorgi, kendo momako gik mondikie, gin johawi, nikech ndalo ma gigi biro timoree chiegni.
4. An Johana andiko ni kanyakla abiriyo mag jo-Kristo man e piny Asia, kawacho kama: Beduru gi ng’wono kod kue moa kuom Nyasaye mantie, kendo mane nitie, bende mapod biro biro, kendo moa kuom Roho abiriyo manie nyim kom duong’ne,
5. kendo moa kuom Yesu Kristo ma janeno maradier, mane okwongo chier oa kuom joma otho, kendo ma jatend ruodhi mag piny. Oherowa kendo osegonyowa kuom richowa gi rembe,
6. mi omiyo wadoko oganda ruodhi matiyone kaka jodolo mag Nyasache kendo Wuon mare. Duong’ kod teko obedne nyaka chieng’! Amin.
7. Neuru, obiro gi boche polo, kendo ng’ato ka ng’ato nonene. Jogo mane ochwowe nonene, kendo ogendini duto mag piny nobed gi kuyo nikech en. Ber mondo obed kamano! Amin.
8. Ruoth Nyasaye wacho niya, “An e Chakruok kendo e Giko. An e Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, Jal mantie, kendo mane nitie, kendo mapod biro betie.”
9. An owadu Johana, an e achiel kodu e sand gi loch kod kinda ma wan-go kuom Kristo Yesu. Ne oketa e chula miluongo ni Patmo nikech nalando wach Nyasaye, kendo awuoyo kuom Yesu e lela.
10. To chieng’ Ruoth, Roho ne omaka, mi awinjo dwol maduong’ maywak ka tung’ ka wuoyo gi yoka ng’eya.
11. Nowacho niya, “Gik moko duto mineno, ndiki e kitabu. Bang’e ior kitabuno ni kanyakla abiriyo mag jo-Kristo man: Efeso, Smurna, Pergamo, Thuatiro, Sarde, Filadelfia, kod Laodikia.”
12. Eka nalokora mondo ane ni ng’ano maloso koda, mi aneno teyni abiriyo mag dhahabu,
13. to e dier teynigo ne nitie gimoro machalo dhano, morwakore gi kandhu mochopo nyaka e tiende piny, kendo otweyo kore gi okanda mar dhahabu.
14. Yie wiye ne rachar ka yie rombo kendo tar ka pe. Wengene ne liel ka ligek mach,
15. kendo tiendene ne pakni ka mula mosepwodhi gi mach. Dwonde to ne mor ka pi mawuo.
16. Ne en gi sulue abiriyo e lwete ma korachwich, kendo ligangla mabith ma dhoge abiriyo ne wuok e dhoge. Pat wang’e ne nenore ka wang’chieng’ mang’angni gi tekone duto.
17. Kane anene to ne apodho e tiende ka ng’at mosetho. To noyieyo lwete ma korachwich kuoma, kowacho niya, “Kik iluor, an e Jal Mokwongo kendo Mogik,
18. kendo an e Jal Mangima. Ne atho, to koro angima nyaka Piny Joma Otho.
19. Omiyo koro ndik gik miseneno duto, ok mana gik mantie kende, to gik mabiro timore achien bende.
20. To koro adwaro nyisi tiend wach mopandi mar sulue abiriyo mineno e lweta ma korachwichgi, kod teyni abiriyo mag dhahabu: Sulue abiriyo gin e malaika mag kanyakla abiriyo mag jo-Kristo, kendo teyni abiriyo gin e kanyakla abiriyogo.