A A A A A

Hibrania 3:1-19
1. Emomiyo owetena ma Nyasaye osemiyo obedo joge owuon, kendo ma bende oseluongo mondo odhi ire e polo, paruru Yesu, mane ooro mondo obed Jadolo Maduong’ mar yie ma wahulo.
2. Ne obedo jaadiera ni Nyasaye mane okete e tich mana kaka Musa bende nobedo jaadiera e od Nyasaye.
3. Kwar jodhoot moro nigi duong’ moloyo jodhoode. Mano emomiyo Yesu bende duong’ moloyo Musa.
4. Jodhoot ka dhoot nigi kwargi, to wuon gik moko duto en Nyasaye.
5. Musa nobedo jaadiera e od Nyasaye duto, to mana kaka jatich, kendo nowuoyo kuom gik ma Nyasaye nowacho e ndalo mabiro.
6. To Kristo en jaadiera e od Nyasaye kaka wuowi ma jatend od wuon mare. Wan e jood Nyasaye, to mana ka wasiko gi chir kod geno ma ok dog chien.
7. Onego watim mana gima Roho Maler wacho e Muma ni, “Winjuru dwond Nyasaye kawuono.
8. Kik wiu dog matek kaka ne wi kwereu odoko matek kane ging’anyo ni Nyasaye, e kinde mane giteme e thim.
9. Nyasaye wacho niya, ‘Kwereu notema kuno mondo ong’e chunya, kata obedo ni giseneno gik mane atimo kuom higni piero ang’wen.
10. Mano emomiyo nakecho kod tieng’ni, mi awacho niya, “Ndalo duto gitamore winjo chikena, kendo ok ging’eyo yorena,”
11. Kuom mano mirima ne omaka, mi akuong’ora ni, “Ok ginidonj kama antie mondo giyue koda.” ’ ”
12. Owetena, beduru motang’ mondo kik ng’ato kuomu bed gi chuny marach matamore yie, mamiyo oweyo Nyasaye mangima.
13. To moloyo, jiwreuru ng’ato gi ng’ato kapod iluongo ndalo ni ‘Kawuono’, mondo kik richo gal ng’ato kuomu, mi bed gi chuny matek,
14. nimar ka wamako geno mane wachakogo nyaka giko matek, to wanabed jocham gikeni kaachiel gi Kristo.
15. Muma wachonwa wan bende niya, “Winjuru dwond Nyasaye kawuono. Kik wiu dok matek kaka ne wi kwereu odoko matek kane ging’anyo ni Nyasaye.”
16. Ng’ano giri mane ong’anyo kane owinjo dwonde? Donge gin jogo duto mane Musa owuokgo Misri?
17. To ng’ano giri mane Nyasaye okechogo kuom higni piero ang’wen? Donge gin joma ne otimo richo, mi ringregi odong’ e thim?
18. Koso ng’ano giri mane Nyasaye okuong’ore ni ok nodonj kama entie mondo oyue kode? Ne gin joma notamore winjo wachne.
19. Omiyo waneno ni ne ok ginyal donjo kar yueyone nikech ne gitamore yie.