A A A A A

Hibrania 1:1-14
1. Chon Nyasaye nomiyo jonabi owuoyo gi kwerewa e yore mang’eny kendo mopogore opogore,
2. to e ndalo mogikgi, Wuowi owuon ema osebedonwa wach Nyasaye. En ema Nyasaye osekete wuon gik moko duto, kendo en ema osemiye chueyo gik moko duto.
3. En ema orieny kaka duong’ maler mar Nyasaye, kendo en e kit Nyasaye hie, kendo en ema omiyo gik moko duto osiko nikech wachne man gi teko. Kane en owuon oseloso yor pwodhruok kuom richo, nobet piny e bat korachwich mar Nyasaye manie polo.
4. Kaka nyinge mar Wuowi mane omiye duong’ moloyo nying malaika, e kaka obedo maduong moloyo malaika.
5. Onge malaika moro mane Nyasaye owachone ni, “In e Wuoda: tinendeni asedoko Wuoru,” kata mane owacho kuome ni, “Anabed wuon mare, kendo enobed wuoda.”
6. To bende kane Nyasaye chiegni kelo Wuode makayo e piny, to ne owacho niya, “Malaika duto mag Nyasaye mondo olame.”
7. Ka owuoyo kuom malaika to owacho niya, “Nyasaye loko malaikane yamo. Oloko jotichne ligek mach.”
8. To ka owuoyo kuom Wuowi, to owacho niya “A Nyasaye, lochni nosik nyaka chieng’, kendo irito piny gi adiera.
9. Ihero timbe makare, to imon gi timbe maricho. A Nyasaye, mano emomiyo Nyasachi oseyieri ruoth, mowiri gi mo, komiyi mor mang’eny moloyo mor mosemiyo jowadu.”
10. Bende owacho niya, “A Ruoth, kar chakruok in ema nichweyo piny, kiketo mise mare, kendo ne iseloso polo gi lueti iwuon.
11. Gin to ginirum, in to isiko mochwere. Giduto ginidog moti, kaka law doko moti,
12. mi iniban-gi ka law abola, kendo inilokgi kaka iloko law. In to isiko mana in, kendo hiki ok norum.”
13. Nyasaye pok onyiso malaikane moro ni, “Bed e bada korachwich ka, nyaka chop aket wasiki obed raten tiendi.”
14. Kamano waneno ni malaika gin mana roho matiyo ni Nyasaye. Nyasaye orogi mondo gikony joma biro yudo warruok.