A A A A A

2 Petro 1:1-21
1. An Simon Petro, ma misumba Yesu Kristo kendo jaotene, ema andikonu baruani, un joma osenwang’o yie ma nengone tek marom gi yiewa, nimar Nyasachwa kendo Jawarwa Yesu Kristo ema ne omiyowago kuom adierane.
2. Ng’wono kod yie mogundho miyudo kuom ng’eyo Nyasaye kod Yesu Ruodhwa obed kodu.
3. Teko mar Nyasaye osemiyowa gik moko duto mamiyo wabedo mangima, kwaluoro Nyasaye. Ngimano wanwang’o kuom ng’eyo Jal mane oluongowa mondo wayud pok kuom duong’ne kod berne.
4. Kamano osemiyowa singruok madongo kendo ma nengogi tek, mondo kuom singruokgo utony e kethruok ma gombo osekethogo piny, mondo ukaw kit Nyasaye owuon.
5. Omiyo temuru matek mondo ujiw yieu gi timbe mabeyo, to timbeu mabeyo ujiw gi rieko.
6. Rieko to jiwuru gi ritruok, to ritruok to ujiw gi kinda, to kinda ujiw gi luoro Nyasaye.
7. Luoro Nyasaye to jiwuru gi hero owete, hero owete to jiwuru gi hera maradier.
8. Ka un gi michgo, kendo umedo bedo kodgi mogundho, to gibiro miyou teko, kendo gibiro miyo unyag olemo mabeyo, kumedo ng’eyo Ruodhwa Yesu Kristo.
9. Ng’ama onge kodgi to en muofu maneno mana matiptip, kendo wiye owil ni richone machon ne osepwodhi.
10. Emomiyo owetena, temuru matek moloyo mondo unyis ni oseluongu kendo oseyieru adier. Ka utimo kamano, to ok unuchwanyru.
11. Kamano nomiu thuolo maduong’ mar donjo e piny mochwere mar Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo.
12. Kuom mano, abiro paronu wechego pile, kata obedo ni useng’eyogi, kendo uguroru motegno kuom adiera ma useyudo.
13. Aneno ni en kare mondo, kapod anie kiru mar ringruokni, to aparnu wechegi,
14. nikech ang’eyo ni achiegni weyo kiru mar ringruokni, kaka Ruodhwa Yesu Kristo osenyisa.
15. Omiyo abiro temo matek mondo ane ni nitie yo ma unyalo parogo wechegi kinde duto ka asea.
16. Kane wanyisou kaka Ruodhwa Yesu Kristo biro gi duong’ maler, to ne ok wakonyore gi sigendini ma dhano ochuogo, to wan wawegi ne wanene gi wang’wa, ka en gi duong’ne maler duto.
17. Nyasaye Wuoro nomiye duong’ gi pak kane dwol obirone moa kuom duong’ mar polo, kawacho niya, “Ma e Wuoda mahero! Chunya mor kode!”
18. Wan wawegi ne wawinjo dwolno kaa e polo, nikech ne wan kode kuno e got maler.
19. Omiyo wamedo yie matek moloyo kuom wach mane jonabi okoro. Ber mondo urt wachno chuth, nikech en kaka taya maliel kama otimo mudho, nyaka piny yawre, mi sulue mar okinyi wuog karieny e chunyu.
20. To mokwongo nyaka ung’e ni onge ng’ama loko tiend weche manie Muma kende owuon,
21. nikech onge wach mane okor mana nikech dwaro mar dhano. To ji ne wacho wach moa kuom Nyasaye, mana kaka Roho Maler ne telonigi.