A A A A A

Jakobo 4:1-17
1. Ang’o makelo lweny kod dhaw duto manie kindu? Donge giwuok kuom gombou makedo e dendu pile mondo utim dwarogi?
2. Ugombo, to ok uyudi, omiyo uneko! Nyiego makou nikech gima ok unyal nwang’o? Omiyo upiem kendo ukedo. To gimomiyo ok unyal yuda gima udwaro en nikech ok ukwa Nyasaye.
3. To kata ka ukwayo, to ok dwoku, nikech ukwayo gi paro marach, kudwaro timo mana gima un uwegi ema udwaro.
4. Un joma ok rit singruok mana ka mon moweyo chwogi! Donge ung’eyo ni ka uhero piny, to un wasik Nyasaye?
5. Koso uparo ni Muma wacho kayiem ni, “Chuny ma Nyasaye oketo ei dhano en chuny ma janyiego”?
6. To ng’wono ma Nyasaye ochiwo ni dhano duong’ moloyo nyiego. En mana kaka Muma owacho niya, “Nyasaye miyo joma muol ng’wono, to odagi josunga.”
7. Emomiyo, winjuru Nyasaye. Tamuru Satan to noringu.
8. Nyasaye to kusudo ire to nosud iru. Un joricho, lwokuru luetu, kendo un johubagabaga, puodhuru chunyu.
9. Koro ma e kinde ma onego ubedie gi kuyo, kuywak kendo ugoyo nduru. Ber mondo nyiero munyierogo olokre ywak, kendo mor ma un-go olokre kuyo.
10. Bolreuru e nyim Nyasaye, eka enoting’u malo.
11. Owetena, ng’ato ka ng’ato kik wuo marach kuom wadgi. Ng’at mawuoyo marach kuom wadgi, kata mang’adone bura, to wuoyo marach mana kuom Chik, kendo ng’ado ni Chik bura. Ka ing’ado ni Chik bura, to itimori ng’at ma ng’ado bura, kar bedo ng’at ma rito Chik.
12. Ng’at achiel kende e wuon Chik, kendo en jang’ad bura. En ema onyalo reso ng’ato, kata onyalo nego. In to in ng’a ma ing’ado ni wadu bura?
13. Jomoko kuomu nyalo wacho ni, “Kawuono kata kiny wabiro dhi dala moro mondo wadag kuno kuom higa achiel, walokie ohala, mi wayud pesa.” To winjuru!
14. Ukia gima kiny notimre kiny! Uparo ni ngimau en ang’o? Donge un mana ong’ueng’o mineno kuom kinde matin, to bang’e lal nono?
15. Kuom mano, gima onego uwachi en ma: “Ka Ruoth oyie, to wanabed mangima, kendo wanatim gik ma wasechano.”
16. To kar timo kamano, to upakoru kusungoru! Pakruok duto ma kamago gin richo.
17. Ka ng’ato ong’eyo gima ber monego otim to ok otim, to odoko jaricho.