A A A A A

Jakobo 1:1-27
1. An Jakobo, misumba Nyasaye kod Ruoth Yesu Kristo, amoso jo-Nyasaye duto ma oseke e piny ngima.
2. Owetena, ka uyudo tem mayoreyore, to kwanreuru ka johawi,
3. nimar ung’eyo ni tem mitemogo yieu ema miyo ubedo gi kinda.
4. To nyaka utim kinda nyaka giko mondo ubed joma olony kendo makare chutho, ma ok urem e yo moro amora.
5. To ka ng’ato kuomu riekone orem, to ber mondo okwa Nyasaye, kendo Nyasaye nomedne rieko, nikech ochiwo gi ng’wono mak ochayo ng’ato.
6. To ka ukwayo, to nyaka ubed gi yie, ma ok uriwo gi kiawa kata matin, nikech ng’ama riwo gi kiawa chalo gi apaka mar nam ma yamo tugo kendo tagore.
7. Ng’at ma kamano kik par ni doyud gimoro kuom Ruoth,
8. nikech en jahubagabaga, kendo ok oket chunye e gimoro achiel.
9. Ka Nyasaye oting’o owadwa moro modhier malo, to mondo obed mamor.
10. To owadwa ma jamoko bende mondo obed mamor ka Nyasaye odwoke piny, nikech jamoko biro lal nono mana ka maua mae thim.
11. Ka chieng’ owuok makech to wang’o maua kendo thiepene lwar piny, bang’e kite maber lal nono. Kamano e kaka jamoko bende biro lal nono mana ka tiyo tichne.
12. Ng’at ma nano ka iteme en jahawi, nikech koseloyo tem to noyud osimbo mar ngima ma Ruoth nosingore ni nomi jogo mohere.
13. To ng’at ma itemo kik wach ni Nyasaye teme, nikech onge richo manyalo temo Nyasaye, kendo en owuon ok otem ng’ato.
14. To ng’ato ka ng’ato gombone owuon ema temo kendo yondho.
15. Eka ka gombo osemako ich, to onywolo richo, to richo kosedongo mogik to kelo tho.
16. Owetena mahero, ng’ato kik wuondu.
17. Mich mabeyo duto, kod chiwo malong’o duto, a e polo malo. Gia kuom Nyasaye Wuoro mane ochueyo ler mag polo. En ok olokre, bende ok owichre owewa e mudho.
18. Kuom dwarone owuon ne ochweyowa manyien kuom wach mar adiera, mondo wabed kaka olemo mokwongo nyak kuom chuechne duto.
19. Owetena mahero, mago duto ung’eyo. To ng’ato ka ng’ato nyaka bed ng’at mawinjo wach piyo, kendo materore mos kuom wuoyo, kendo ma mirima ok mak piyo.
20. Nikech mirimb dhano ok kel tim makare ma Nyasaye dwaro.
21. Emomiyo wituru gik mochido, gi timbe maricho mogundho. Bolreuru e nyim Nyasaye, kendo yieuru wach mane opidhi e chunyu, nikech en gi teko mar warou.
22. To kik uwuondru, kuwinjo wach awinja, to beduru joma timo gima uwinjo.
23. Ng’at ma winjo wach awinja to ok tim, chalo gi ng’at mang’iyore e rang’i.
24. Koseng’iyo kamano, to bang’e odhi, to piyopiyo nono wiye wil gi kite kaka chalo.
25. To ng’at mang’iyo chik makare mamiyo wabedo thuolo, kendo mosiko ka timo kamano, bende ma ok winj wach mi wiye wilgo to tiyo gi wachno, e ng’at ma oguedhi e gimoro amora motimo.
26. Ka ng’ato galo ni en jalemo maber to ok orito lewe, to mano owuondore awuonda, kendo lemo mare onge tich.
27. Lemo mar adier kendo maler e nyim Nyasaye wuoro, en limo nyithi kiye gi mond liete e chandruokgi, kendo bende gi ritruok kuom richo mag piny.